Διακήρυξη για εκμίσθωση αιγιαλού στη θέση Κλήμα-Κλειδί της Τ.Κ. Πέρδικας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                     Αίγινα, 23-6-2017
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                       Αριθμ. πρωτ. 7437

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:
Στις 04 Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ, στο Δημοτικό Κατάστημα
Αίγινας [οδός Οινώνης 3] ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού θα
διεξαχθεί φανερή πλειοδοτική δημοπρασία με προφορικές προσφορές για την
εκμίσθωση του δικαιώματος απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού στην θέση Κλήμα-
Κλειδί της Τ.Κ Πέρδικας Αίγινας, επιφανείας 450,00 τ.μ, ήτοι την άσκηση από
μισθωτή δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του

κοινού για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή του συμφωνητικού έως την 31-

12-2017.

Η πρώτη προσφορά ορίζεται στο ποσό των δώδεκα χιλιάδων εξακοσίων Ευρώ

(12.600,00 €).

Για να γίνει κάποιος δεκτός προς συμμετοχή στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει,

μεταξύ άλλων δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης, τα

παρακάτω δικαιολογητικά:

 Βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας ως προς τις οφειλές του στο Δήμο

Αίγινας, που εκδίδεται από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου.

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας που εκδίδεται από αρμόδια κατά

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις

φορολογικές υποχρεώσεις του προς το Δημόσιο, κατά την ημερομηνία

διενέργειας της δημοπρασίας.

 Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ.

 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, σε πρώτη ζήτηση υπέρ του

Δήμου, από νόμιμα λειτουργούν στην επικράτεια πιστωτικό ίδρυμα, ίση προς

το 10% της τιμής εκκίνησης, δηλ. ποσού χιλίων διακοσίων εβδομήντα Ευρώ

(1.260,00 €).

Κατά την ημέρα της δημοπρασίας οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να

συνοδεύονται από αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος πρέπει να είναι ενήμερος ως προς τις

τυχόν οφειλές του προς το Δημόσιο και το Δήμο, πράγμα που θα φαίνεται από την

προσκόμιση βεβαίωσης α)φορολογικής ενημερότητας και β)δημοτικής ενημερότητας

που εκδίδονται αρμοδίως.

Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 της διακήρυξης θα

υποβληθούν αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο σε κλειστό

φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, έως και την Δευτέρα 03 Ιουλίου 2017

και ώρα 15:00΄.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο

Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ.

Σκαφιδάς Χρήστος – τηλ.: 22973 20032) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αντίγραφο της διακήρυξης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην

ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.

Αίγινα, 23 Ιουνίου 2017

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γ. Μούρτζης

…………………………….

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας