Διακήρυξη για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ»

Σχετικά έγγραφα:

  1. Προκήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011845534)
  2. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011845801)
  3. Μελέτη
Share