Διακήρυξη για την Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου Αίγινας και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας, δύο ετών» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 317.541,84€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και ΑΔΑΜ: 20PROC007459086

Σχετικά αρχεία:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
Share