Διακήρυξη για την Προμήθεια Οχήματος Πλύσης Κάδων Απορριμμάτων (προσφορές μέχρι και 18/10/2021 και ώρα 15:00)

Αναρτήθηκε η σχετική διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC009302975) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 18/10/2021 και ώρα 15:00.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. ESPD (.xml)
Share