Διακήρυξη επαναληπτικού ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με σύντμηση του χρόνου υποβολής των προσφορών (άρθρο 27 του ν. 4412/16), για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων διάρκειας ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, για τις ανάγκες του Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας (ΑΔΑΜ: 22PROC011926000)

Σχετικά έγγραφα:

  1. Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC011926000)
  2. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.pdf)
  3. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.html)
  4. Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (.xml)
Share