Διακήρυξη Προμήθειας Απορριμματοφόρου (καταληκτική ημερ/νία 21/10/2020)

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 20PROC007430477 η σχετική διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με συμπιεστή απορριμμάτων τύπου πρέσας 22 κυβικών με σύστημα ανύψωσης κάδων» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – κόστους

Εκτιμώμενης αξίας 224.192,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Σχετικά αρχεία:

  1. Προκήρυξη
  2. Διακήρυξη
  3. Μελέτη
  4. ΤΕΥΔ
  5. Κατευθυντήρια οδηγία 23
  6. ΤΕΥΔ Οδηγίες
Share