ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΑΙΓΙΝΑ ΜΕ ΥΔΡΟΦΟΡΑ ΠΛΟΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η διακήρυξη για την μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία για το έτος 2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.056.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24% (ΦΠΑ:733.440,00€, Δαπάνη με ΦΠΑ 24%:3.789.440,00 €),  CPV:60600000-4 και ΑΔΑΜ:20PROC006525317

ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Share