ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 05-07-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ. 7391

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι

τη με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη διενέργεια της προμήθειας
υδρομέτρων έτους 2018, προϋπολογισμού 49.972,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:
α) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδίως των άρθρων 116 και 117
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006
γ) Την με αριθμ. 75/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η
πραγματοποίησης της δαπάνης και η ψήφιση πίστωσης.
δ) την υπ’ αριθ. 68/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία
αποφασίστηκε η διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας,
εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού και
ε) τους όρους της παρούσας και

καλεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.
Άρθρο 1: Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ. Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20000, 20030, 20032, 20033, 20036, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www. aegina. gr
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αίγινας, οδός Οινώνης 3, στις 18 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ́,
ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Άρθρο 2: Παραλαβή εγγράφων σύμβασης και τευχών
1. Τα έγγραφα της σύμβασης κατά την έννοια της περιπτ. 14 της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 για τον παρόντα διαγωνισμό είναι κατ’ ελάχιστον τα
ακόλουθα:
α) η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης),
β) η παρούσα διακήρυξη,
γ) Η τεχνική έκθεση
δ) Η συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Ο προϋπολογισμός
στ) Η οικονομική προσφορά

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από DIMITRIOS MOURTZIS
Ημερομηνία: 2018.07.05 13:20:37 EEST
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
18PROC003376820 2018-07-05

ζ) Το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/2016
(ΤΕΥΔ)
η) Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την
αναθέτουσα αρχή επί όλων των ανωτέρω.
2. Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από
την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www. aegina. gr.
Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου Αίγινας, Οινώνης 3
Αίγινα, Τηλέφωνα επικοινωνίας: 22973-20032 (κα Μπήτρου Βαρβάρα).
Άρθρο 3: Αντικείμενο του διαγωνισμού
1. Ο διαγωνισμός αφορά την «προμήθεια υδρομέτρων έτους 2018» του Δήμου
Αίγινας όπως αναλυτικά περιγράφεται στην υπ ́ αριθμ. 13/2018 μελέτη που
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.
2. Επισημαίνεται ότι, για λόγους διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης αυτών που συμμετέχουν
στον διαγωνισμό, το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν πρέπει να
μεταβάλλεται ουσιωδώς κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4
του άρθρο 132 του Ν.4412/2016. Δυνατότητα μεταβολής υφίσταται, μόνο υπό τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 4: Προϋπολογισμός της σύμβασης
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 49.972,00€ και αναλύεται σε:
Καθαρή αξία: 40.300,00 €
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: 9.672,00 €
Άρθρο 5: Χρηματοδότηση της σύμβασης – Πληρωμή Αναδόχου
1.Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πόρους του Δήμου Αίγινας και βαρύνει τον
Κ.Α 02.25.7131.05 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
2.Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της
κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν. 4013/2011.
3. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο.
4.Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά από την σύνταξη του πρωτοκόλλου
παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή και θα επιβαρύνεται με όλα τα τέλη και τις
κρατήσεις που ισχύουν από τον νόμο.
Άρθρο 6: Κριτήριο Ανάθεσης – Ανάδειξη Αναδόχου
Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής
άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στο άρθρο
86 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 7: Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών –Τόπος
διενέργειας του διαγωνισμού.
Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού.
Οι προσφορές μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στην παρακάτω διεύθυνση: Οινώνης 3 Αίγινα – Τ.Κ 18010, στο
πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι εν

18PROC003376820 2018-07-05

λόγω προσφορές πρωτοκολλούνται έτσι ώστε να αποδεικνύεται η ημερομηνία παραλαβής.
Αυτές οι προσφορές δεν αποσφραγίζονται και παραδίδονται στην Επιτροπή την ημέρα και
ώρα του διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με αυτές που κατατίθενται
κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές από την αρμόδια για αυτό Επιτροπή μέχρι τις
13:00 ́. Μετά τις 13:00 ́ καμία προσφορά δεν γίνεται δεκτή. Αντιπροσφορές δεν γίνονται
δεκτές. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας σύμφωνα με το
άρθρο 1 της παρούσης.
Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα
ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε
οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση αυτή
κοινοποιείται εγγράφως, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία,
σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, και αναρτάται στο
ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί
δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία,
εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Άρθρο 8: Υποβολή φακέλου προσφοράς
1. Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 7 είτε (α)
με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού είτε (β) με συστημένη επιστολή προς την
αναθέτουσα αρχή είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής. Σε
περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι
προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη του
διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 7 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει
ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται
ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή
άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή
ειδοποιηθεί εγκαίρως.
2. Οι προσφορές είναι έγγραφες και υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον
οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού
Προσφορά του ………….. (στοιχεία προσφέροντος οικονομικού φορέα – ιδίως επωνυμία,
οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και e-mail – και σε περίπτωση ένωσης
οικονομικών φορέων τα στοιχεία όλων των μελών αυτής) για την προμήθεια :
«……………….» με αναθέτουσα αρχή ……. και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής
προσφορών…..
3. Με την προσφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα:
α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 9.
β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9. Αν τα τεχνικά
στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με
τις ίδιες ενδείξεις και
γ) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος
περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9.

18PROC003376820 2018-07-05

Οι τρεις ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως
φακέλου της παρ. 2.
4. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α` 188). 5. Προσφορές που περιέρχονται
στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την ημερομηνία υποβολής του
άρθρου 7 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.
6. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ώρα που περιήλθε η
προσφορά στην κατοχή της) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
7. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα
ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
8. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε
από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Άρθρο 9: Περιεχόμενο φακέλου προσφοράς
1. Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή
αποκλεισμού, τα ακόλουθα:
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά»
(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» σύμφωνα με
τα κατωτέρω:
2. Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει
τα ακόλουθα:
α) υπεύθυνη δήλωση / τυποποιημένο έντυπο του άρθρου 15 της παρούσας,
β) τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του
οικονομικού φορέα (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ,
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του
νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) καθώς και η θητεία του/των ή/και των
μελών του διοικητικού οργάνου και
γ) παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν με αντιπρόσωπό
τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά της υποπεριπτ. (β), για κάθε οικονομικό
φορέα που συμμετέχει στην ένωση. Στην υπεύθυνη δήλωση που υποβάλλει η ένωση
οικονομικών φορέων προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
3. Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά» περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σύμφωνα
με όσα προβλέπονται στην υπ ́ αριθμ 13/2018 Μελέτη.

18PROC003376820 2018-07-05

4. Ο φάκελος «Οικονομική Προσφορά» περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην υπ ́ αριθμ 13/2018 Μελέτη.
Άρθρο 10: Σύστημα υποβολής οικονομικών προσφορών
1. Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στον
προϋπολογισμό της Μελέτης.
2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ.
3. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά για το
σύνολο της προμήθειας.
4. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
5. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών.
Άρθρο 11: Παραλαβή προσφορών – Στάδια αποσφράγισης αξιολόγησης –
Κατακύρωση
1. Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς.
α) Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική
ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον
Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξης της προθεσμίας του άρθρου 7 της
παρούσας. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που
έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των
προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται
επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών
της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. Η υποβολή
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 7. Η αποσφράγιση
διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη
διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 21
του Ν.4412/2016.
2. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.
α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών
συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και
σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού
καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά, προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο
και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από
το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί σε μεταγενέστερη
ημερομηνία και ώρα.
β) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών,
μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών,
αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση

18PROC003376820 2018-07-05

τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων
προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά το
προηγούμενο ως άνω στάδιο α’ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου
των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών
προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της
Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του
Ν.4412/2016.
δ) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή
(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις
ισότιμες προσφορές.
3. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών – Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή
σύμβασης.
α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να
υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης, τα
δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 16 της παρούσας. Τα δικαιολογητικά
προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή
Διαγωνισμού. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 5 ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν.
i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 79 παρ. 2 Ν. 4412/2016/ το
τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης της Αρχής του άρθρου 79 παρ. 4 Ν.
4412/2016 είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα
ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και
14 της παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. Αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας από τους
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή
αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής του άρθρου 14, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. Η διαδικασία ελέγχου των
παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή
Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη
απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την κήρυξη του προσωρινού
αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την
απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου

18PROC003376820 2018-07-05

και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό
ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,
επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των
δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου.
γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις
κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος
επανυπoβάλει επικαιροποιημένα δικαιολογητικά του άρθρου 16 της παρούσας μόνο σε
περίπτωση που έχει λήξει η ισχύς των ήδη υποβληθέντων, μετά από σχετική πρόσκληση
της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού και,
εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής των άρθρων 12,
13, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο και καλείται να
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 20
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας,
και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν
προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική
πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.
Άρθρο 12: Δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό
1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης και που είναι
εγκατεστημένα νόμιμα στην Ελλάδα και σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων
Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου ή διμερείς σχετικές συμφωνίες με την
Ε.Ε. και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης καθώς και
δ) ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον
δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης,
ε) συνεταιρισμοί, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της
παρούσης,
στ) κοινοπραξίες προσφερόντων, εφόσον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο
αντικείμενο της παρούσης.
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται
να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή ο διαγωνισμός εφόσον η λήψη ορισμένης
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.
Άρθρο 13: Λόγοι αποκλεισμού
Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης,
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων)
ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων:
1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:

18PROC003376820 2018-07-05

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση

του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2

της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),
καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού
φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.
48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α ́ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164
της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος,
όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την
πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L
309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α ́ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α ́ 215 ).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή
διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να
αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι
Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την
επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

18PROC003376820 2018-07-05

που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(διαγωνισμό), οικονομικός φορέας εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου,(άρθρο 73 παρ.4 περ. β Ν.4412/2016.
4. Η αναθέτουσα αρχή αποκλείει οικονομικό φορέα σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται
λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις
περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3.
5. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος.
Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από
τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται
στην εν λόγω απόφαση στο κράτος – μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση (παρ. 7 του
άρθρου 73 του ν. 4412/2016). 6. Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής για την διαπίστωση
της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο
εκδίδεται μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της επόμενης παραγράφου, η οποία
εκδίδεται εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση του σχεδίου
απόφασης της αναθέτουσας αρχής στην εν λόγω επιτροπή συνοδευόμενου από όλα τα
σχετικά στοιχεία. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας η αναθέτουσα αρχή
αποκλείει από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης τον εν λόγω οικονομικό φορέα.
7. Οικονομικός φορέας που του έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από
την παρούσα διαδικασία σύναψης δημοσίων (διαγωνισμό).
Άρθρο 14: Κριτήρια επιλογής Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας
Όσον αφορά την καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, οι
αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος – μέλος εγκατάστασής τους.
Άρθρο 15: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79
Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ
Κατά την υποβολή προσφορών οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 79 Ν. 4412/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ, ως
προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες
αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε

18PROC003376820 2018-07-05

μία από τις καταστάσεις του άρθρου 13 της παρούσας. Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μπορεί να ζητηθεί από τους προσφέροντες να
υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά της επόμενης παραγράφου, όταν αυτό
απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. Στην περίπτωση υποβολής
προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το τυποποιημένο έντυπο της παρ. 4 κατά
περίπτωση, υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Άρθρο 16: Δικαιολογητικά (Αποδεικτικά μέσα)
1. Δικαιολογητικά
α. Το δικαίωμα συμμετοχής και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής όπως ορίστηκαν
στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας, κρίνονται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής των προσφορών του άρθρου 7, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
σύμφωνα με το άρθρο 11.3 (α) και κατά την σύναψη της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
11.3 (β) της παρούσας.
β. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος
των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ημερομηνία έκδοσης εντός των
έξι μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας του άρθρου 7.
γ. Οι ένορκες βεβαιώσεις που τυχόν προσκομίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών
πρέπει επίσης να φέρουν ημερομηνία εντός των έξι μηνών που προηγούνται της
ημερομηνίας του άρθρου 7.
δ. Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.
2. Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 13 οι οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. για την παράγραφο 1 του άρθρου 13 της παρούσας: απόσπασμα του σχετικού μητρώου
(ποινικού μητρώου) ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια
δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 13.
β. για την παράγραφο 2 του άρθρου 13: πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι
υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων (φορολογική
ενημερότητα) και στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική
ενημερότητα), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης ή την
ελληνική νομοθεσία αντίστοιχα. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι
στην Ελλάδα τα σχετικά δικαιολογητικά είναι:
(i) φορολογική ενημερότητα που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον
οικονομικό φορέα,
(ιι) ασφαλιστική ενημερότητα που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και
αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους με σχέση
εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, και των
εκ των μελών της διοίκησής τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε αυτήν.

18PROC003376820 2018-07-05

γ. αν το κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τα υπό των περ. (α) και (β) τέτοιου είδους
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις υπό 1 και 2 του άρθρου 13, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στα υπό 1 και 2 του άρθρου 13 της παρούσας. Αν διαπιστωθεί με οποιονδήποτε τρόπο
ότι, στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η προσφορά του
διαγωνιζόμενου απορρίπτεται.
δ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή δεν
βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
ε. Πιστοποιητικό εγγραφής σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους.
Άρθρο 17: Χρόνος ισχύος προσφορών
Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη
διάταξη του άρθρου 97 του Ν. 4412/2016, για διάστημα 12 μηνών, από την ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
Άρθρο 18: Εγγύηση καλής εκτέλεσης
1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. Οι εγγυητικές επιστολές καλής
εκτέλεσης, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές από την υπηρεσία, πρέπει να
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα κατωτέρω αναφερόμενα στοιχεία.
2. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου,

18PROC003376820 2018-07-05

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται,
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
3. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα
στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη
της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.
4. Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή του αναδόχου από ένα ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου, ανεξαρτήτως του ύψους των.
5. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης σε ένωση (κοινοπραξία), όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον μέχρι πλήρους
εκτέλεσης της σύμβασης.
Άρθρο 19: Ενστάσεις
Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της
είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου, η οποία αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων του Δήμου, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την
άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της
άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου
υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου,
αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης του άρθρου 2 της παρούσας,
χωρεί ένσταση η οποία υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5)
ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης
αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής
αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο
της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης
ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του
Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Άρθρο 20: Γλώσσα διαδικασίας
1. Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και
προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ
των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες
γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση. Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική
γλώσσα.
2. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά
έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά

18PROC003376820 2018-07-05

εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’
188)57.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα
επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη
μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε
από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια
υπηρεσία.
3. Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης
είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 36 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
4. Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό
περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από
μετάφραση στην ελληνική.
5. Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την
αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων.
Άρθρο 21: Εφαρμοστέα νομοθεσία
Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των
παρακάτω νομοθετημάτων:
– του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).
– το άρθρο 18 του Ν.4469/2017 περί δημοσιεύσεων.
– το άρθρο 47 του Ν.4472/2017.
– της υπ’ αριθμ.57654/23-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 1781/2017 Τεύχος Β ́) περί
λειτουργίας και διαχείρισης του ΚΗΜΔΗΣ.
– του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’).
– του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006
τεύχος Α’).
– του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.
318/1992 (Α ́161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού.
– του Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».
– του Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…» . – του Ν. 3861/2010 (Α’
112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
– οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς και
λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.)
και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που
εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου της.

18PROC003376820 2018-07-05

Άρθρο 22: Δημοσιότητα – Δαπάνες δημοσίευσης
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.
Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) δημοσιεύεται σε μία τοπική εφημερίδα,
τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ( www. aegina. gr).
Άρθρο 23: Σειρά ισχύος εγγράφων της σύμβασης
Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί η προμήθεια είναι τα
αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η
σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω.
1. Το συμφωνητικό
2. Η παρούσα διακήρυξη
3. Τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 13/2018 Μελέτης.
Άρθρο 24: Παροχή διευκρινίσεων για τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Εφόσον
έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους τους προσφέροντες
που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες
σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι
ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των
προσφορών.
Άρθρο 25: Τεκμήριο από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Η υποβολή προσφοράς στον διαγωνισμό αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει
λάβει πλήρη γνώση αυτής της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων της σύμβασης και
γνωρίζει πλήρως τις συνθήκες εκτέλεσης της προμήθειας.
Άρθρο 26: Χρόνος, τόπος και διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας
Η ισχύς της παρούσης συμβάσεως αρχίζει από την υπογραφή της και μέχρι την παράδοση
του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών, η οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εάν δεν
ορίζεται διαφορετικά το αργότερο δύο έτη μετά την υπογραφή της σύμβασης.
Άρθρο 27 : Διάφορες ρυθμίσεις
Η έγκριση διενέργειας της δημοπρατούμενης προμήθειας και η δέσμευση της σχετικής
πίστωσης, αποφασίστηκε με τις υπ’ αριθμ. 75/2018 και 68/2018 Αποφάσεις της
Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ
18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

18PROC003376820 2018-07-05

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)
– Ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
– Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής στο ΚΗΜΔΗΣ : [6016]
– Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3 ΑΙΓΙΝΑ, 180 10
– Αρμόδιος για πληροφορίες: Μπήτρου Βαρβάρα
– Τηλέφωνο: 22973-20032, 20036, 20033, 20030
– Fax: 22970-25099
– Ηλ. ταχυδρομείο: protocol @ aeginadimos . gr
– Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www . aegina . gr
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
προμήθεια υδρομέτρων έτους 2018
CPV: 38411000-9
– Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ:
– Η σύμβαση αναφέρεται σε προμήθεια
– Η σύμβαση αφορά μία (1) ομάδα.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

1

18PROC003376820 2018-07-05

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:
Πλήρης Επωνυμία: [ ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει

[ ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]
Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή
ή μεσαία επιχείρηση;
Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα
στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα ):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
Τμήματα Απάντηση:
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή
των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
[ ]

2

18PROC003376820 2018-07-05

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που
είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της
παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):

[……]

3

18PROC003376820 2018-07-05

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ Δεν απαιτείται

4

18PROC003376820 2018-07-05

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο

οικονομικός φορέας δεν απαιτείται

5

18PROC003376820 2018-07-05

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες1

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η
οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το
μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει;

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί ·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]
β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……]
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
6

18PROC003376820 2018-07-05

[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……]

7

18PROC003376820 2018-07-05

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι

Εάν όχι αναφέρετε:
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης;
– Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και
δεσμευτική;
– Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή
έκδοσης απόφασης
– Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης,
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

α)[……]·
β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι
-[……]·
-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, να
αναφερθούν
λεπτομερείς
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

8

18PROC003376820 2018-07-05

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό

παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: [……………….]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
– Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
– Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[…………………..]
-[…………………..]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

9

18PROC003376820 2018-07-05

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (δεν απαιτείται)

10

18PROC003376820 2018-07-05

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να
συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.
Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……]

11

18PROC003376820 2018-07-05

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια (δεν απαιτείται)

12

18PROC003376820 2018-07-05

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

13

18PROC003376820 2018-07-05

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΔΕΝ

ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

14

18PROC003376820 2018-07-05

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων (δεν

απαιτείται)

15

18PROC003376820 2018-07-05

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων
που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ… [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ… [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ… [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο,
έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

16

18PROC003376820 2018-07-05

1

18PROC003376820 2018-07-05

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
“Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.”

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τμήμα Μελετών
Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7
Τ.Κ. – Πόλη: 115 23 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο:
eMail:
Τηλ. Κέντρο:
fax:
Ιστότοπος:

Χ. Ζαράρη
213 2124 734
eaadhsy @ eaadhsy .gr
213 2124 700
213 2124 777
www . eaadhsy .gr ή
www . hsppa .gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. πρωτ.: 5797
Αθήνα, 25.11.2016
ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15
Απόφαση 161/2016

ΘΕΜΑ: Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79
παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)”

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης” (εφεξής ΤΕΥΔ) εκπονήθηκε, από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής Αρχή) στη βάση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 4 του άρθρου 79
του ν. 4412/20161

, κατ’ αντιστοιχία με το “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης” και εγκρίθηκε με την με αρ.
158/2016 Απόφαση της Αρχής ( ΦΕΚ Β/ 3698/16.11.2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας 18.11.2016).
Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών
που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, και αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας
πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 79 :
(α) δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να
αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης,
(β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 75, 76 και 77,
(γ) κατά περίπτωση, τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες και τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με
το άρθρο 84, για τον περιορισμό του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων που θα
κληθούν να συμμετάσχουν και
(δ) εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση σύμβασης2

υπερβαίνει το 1.000.000 € εκτός ΦΠΑ, ότι δεν συ-
ντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α 30).

1.Όπου στην παρούσα αναφέρονται άρθρα χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο, πρόκειται για
διατάξεις του ν. 4412/2016.
2.Αναφορικά με την υποβολή του ΤΕΥΔ, η περίπτωση (δ) εφαρμόζεται μόνο σε συμβάσεις δημοσίων έργων, καθόσον το
κατώτατο όριο εκτιμώμενης αξίας δημόσιας σύμβασης έργου σε σχέση με την εφαρμογή των οδηγιών ανέρχεται σε
5.225.000€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

18PROC003376820 2018-07-05

Α. Υποχρεωτική/Προαιρετική Χρήση του ΤΕΥΔ
1) Το ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί πρότυπο τεύχος με δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του
άρθρου 53, χρησιμοποιείται υποχρεωτικά3

από τις αναθέτουσες αρχές σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών καθώς και διαγωνισμούς μελετών του Βιβλίου Ι του
ν.4412/2016 των οποίων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτώσεων
(α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και η έναρξη της διαδικασίας σύναψης τους, σύμφωνα με το άρθρο 120,
λαμβάνει χώρα 20 ημέρες από τη δημοσίευση της με αρ. 158/2016 Απόφαση της Αρχής, ήτοι από 7.12.2016.
2) Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 281,
να χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων η συνολική προϋπολογισθείσα αξία των
οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του
άρθρου 308.
3) Στις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω των 60.000€, για
τις οποίες η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική σύμφωνα με το άρθρο 36, oι οικονομικοί φορείς
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική μορφή κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΥΑ Π1/2390/2013 (Β/2677).
Ωστόσο, για διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών καθώς και για διαγωνισμούς μελετών, η υποχρεωτική χρήση
ηλεκτρονικών μέσων και του ΕΣΗΔΗΣ και η συνακόλουθη υποχρέωση υποβολής του ΤΕΥΔ σε ηλεκτρονική
μορφή άρχεται στις 18.04.2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 379, γεγονός που δεν
αναιρεί την υποχρεωτική χρήση και υποβολή του ΤΕΥΔ.
Β. Περιεχόμενο του ΤΕΥΔ
Για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς
προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους όρους της εκάστοτε προκήρυξης των εγγράφων της σύμβασης που
αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες:
Μέρος I. Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή /τον αναθέτοντα φορέα και τη διαδικασία
ανάθεσης.
Μέρος II. Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα.
Α. Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα
Β. Πληροφορίες σχετικά με τους νομίμους εκπροσώπους του Οικονομικού Φορέα
Γ. Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη σε ικανότητες άλλων φορέων

3. Το αίτημα υποβολής ΤΕΥΔ κρίνεται ως μη κατάλληλο, κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόμενα στον Κανονισμό 2016/7 για το
ΕΕΕΣ (βλ. Παράρτημα 1), στις κάτωθι περιπτώσεις διαδικασιών ανάθεσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης :
i) στις περιπτώσεις όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα όπως
αναφέρεται στο άρθρο 32 και ειδικότερα στην παράγραφο 2 στοιχείο β), στην παράγραφο 4 στοιχείο β), στην
παράγραφο 3 και στην παράγραφο 6 και στο άρθρο 269 στοιχεία γ), ε), στ) και θ) του ν. 4412/2016, και
ii) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 269
στοιχεία δ) και η) ή λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που είναι
εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 4 στοιχείο γ) και
το άρθρο 269 στοιχείο ζ)
iii) στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 118, εφόσον η αναθέτουσα αρχή
απευθύνεται σε ένα οικονομικό φορέα.
Από την άλλη πλευρά, το ΤΕΥΔ εξυπηρετεί απόλυτα τον σκοπό του και πρέπει να ζητείται στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι
οποίες χαρακτηρίζονται από την πιθανή συμμετοχή περισσοτέρων του ενός συμμετεχόντων και από την απουσία
επείγοντος χαρακτήρα ή ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής· σύμφωνα με τις περιπτώσεις του άρθρου 32
παράγραφος 2 στοιχείο α), την παράγραφο 4 στοιχείο α), την παράγραφο 5 και το άρθρου 269 στοιχεία α), β), και ι).

18PROC003376820 2018-07-05

Δ. Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
Μέρος III. Κριτήρια αποκλεισμού:
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες (η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική βάσει
του άρθρου 73 παρ. 1. Η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς που είναι
αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες φορείς
εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα εν λόγω κριτήρια
αποκλεισμού).
Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (η εφαρμογή τους
είναι υποχρεωτική, βάσει του άρθρου 73 παράγραφος 2, σε περίπτωση τελεσίδικης και δεσμευτικής
απόφασης. Υπό τους ίδιους όρους, η εφαρμογή τους είναι επίσης υποχρεωτική για τους αναθέτοντες φορείς
που είναι αναθέτουσες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 305 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο, ενώ οι αναθέτοντες
φορείς εκτός των αναθετουσών αρχών μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν αυτούς τους λόγους
αποκλεισμού.).
Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα και
άλλοι λόγοι αποκλεισμού (περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να αποκλείονται οικονομικοί φορείς (άρθρο 73
παρ. 4). Για τους αναθέτοντες φορείς πρβλ άρθρο 305 παρ. 1).
Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία (Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005 (Α’
30)4
.
Μέρος IV. Κριτήρια ποιοτικής επιλογής5
:
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Α Καταλληλότητα.
Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια.
Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.
Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Μέρος V. Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων6
.

Μέρος VI. Τελικές δηλώσεις.
Γ. Στόχος του ΤΕΥΔ
Προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών, των αναθέτοντων φορέων αλλά και των οικονομικών φορέων,

σχετικά με τη διαμόρφωση και συμπλήρωση του ΤΕΥΔ βάσει των απαιτήσεων έκαστης συγκεκριμένης σύμβα-
σης, παρέχονται οι κάτωθι οδηγίες συμπλήρωσης κατά το πρότυπο του Παραρτήματος 1 του “Ευρωπαϊκού

Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης”.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Α. Γενικές οδηγίες και τρόπος διάθεσης του ΤΕΥΔ
Οι προσφορές σε ανοικτές διαδικασίες και οι αιτήσεις συμμετοχής σε κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές
διαδικασίες με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικούς διαλόγους ή συμπράξεις καινοτομίας πρέπει να
4. βλ. υποσημείωση με αρ. 3
5.Σύμφωνα με το άρθρο 305 παρ. 2, οι αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, μπορούν να
αποφασίσουν να εφαρμόσουν τα κριτήρια επιλογής που προβλέπονται στα άρθρα 75-77.
6.Για τους αναθέτοντες φορείς, είτε είναι αναθέτουσες αρχές είτε όχι, πρβλ άρθρο 304 παρ. 2
18PROC003376820 2018-07-05

συνοδεύονται υποχρεωτικά από το ΤΕΥΔ, το οποίο θα έχουν συμπληρώσει οι οικονομικοί φορείς προκειμένου
να παράσχουν τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η σύμβαση,
θα πρέπει να παρέχει επικαιροποιημένα τα σχετικά πιστοποιητικά και δικαιολογητικά7
.

1) Κατά την προετοιμασία των εγγράφων της σύμβασης, για κάθε μία διαδικασία σύναψης δημόσιας
σύμβασης, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς πρέπει να δηλώνουν στην προκήρυξη
διαγωνισμού, στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ποιες πληροφορίες θα ζητηθούν από τους οικονομικούς φορείς,
συμπεριλαμβανομένης ρητής δήλωσης σχετικά με το αν οι πληροφορίες που ορίζονται στα μέρη ΙΙ και ΙΙΙ8
πρέπει ή δεν πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας9
.

2) Οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να επιλέξουν 10 να περιορίσουν τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής σε μία και μόνο ερώτηση, αν δηλαδή οι οικονομικοί φορείς
πληρούν όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής (ναι ή όχι). Ενώ ενδέχεται στη συνέχεια να ζητηθούν
περαιτέρω πληροφορίες και/ή τεκμηρίωση.
3) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ζητεί από κάθε προσφέροντα ή υποψήφιο, σε
οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλει όλα ή ορισμένα από τα
απαιτούμενα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο για να διασφαλιστεί η ορθή
διεξαγωγή της διαδικασίας.
4) Το ΤΕΥΔ διατίθεται σε επεξεργάσιμη μορφή στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ www.eaadhsy.gr και
www.hsppa.gr 11. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς προσαρμόζουν το ΤΕΥΔ σύμφωνα με τους
όρους της εκάστοτε προκήρυξης διαγωνισμού, των εγγράφων της σύμβασης που αναφέρονται στην
προκήρυξη διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στη συνέχεια, το ΤΕΥΔ το οποίο
αποτελεί έγγραφο της σύμβασης και αναπόσπαστο τμήμα αυτής, διατίθεται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα προς τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι συμπληρώνουν και διαβιβάζουν το ΤΕΥΔ
στην αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέα σε ηλεκτρονική12 ή/και κατά περίπτωση σε έντυπη μορφή.
Β. Οδηγίες συμπλήρωσης προς οικονομικούς φορείς
1) Στις περιπτώσεις όπου η προς σύναψη σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα και τα κριτήρια επιλογής13
ποικίλλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΤΕΥΔ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με
τα ίδια κριτήρια επιλογής).
2) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του (αυτοτελώς) και ο οποίος δεν στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει ένα ΤΕΥΔ.
3) Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες ενός ή
περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων14

, οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ)
διασφαλίζοντας ότι η αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους
οικονομικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται. Επίσης θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον είναι σχετικές με την
7.Εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται σε συμφωνίες-πλαίσιο όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει
της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της περίπτωσης α ́ της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4412/2016.
8.Πληροφορίες σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού.
9.Για τις περιπτώσεις που το (τα) τμήμα/τα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας δεν
υπερβαίνουν το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, όπου οι σχετικές πληροφορίες οφείλουν να παρέχονται
υποχρεωτικά.
10.Η επιλογή αυτή συστήνεται ιδιαιτέρως στους συνοπτικούς διαγωνισμούς .
11.Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf,
μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
12.Κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής/ή κατά την υποβολή προσφορών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών ή γενικών υπηρεσιών άνω των 60.000€, για τις οποίες η χρήση του ΕΣΗΔΗΣ είναι υποχρεωτική
σύμφωνα με το άρθρο 36, oι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν το ΤΕΥΔ ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και
ψηφιακά υπογεγραμμένο. Για διαγωνισμούς μελετών, συμβάσεις δημοσίων έργων, μελετών και παροχής λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η υποχρεωτική χρήση ηλεκτρονικών μέσων και του ΕΣΗΔΗΣ για διαγωνισμούς
εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000€, άρχεται στις 18.04.2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 379.
13.Αυτό μπορεί να γίνει για τον ελάχιστο απαιτούμενο κύκλο εργασιών, ο οποίος σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να
προσδιορίζεται σε συνάρτηση με τη μέγιστη εκτιμώμενη αξία των μεμονωμένων τμημάτων.
14.Σύμφωνα με το άρθρο 78 παρ. 3, δεν δίδεται η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων στις διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών υπηρεσιών κάτω των ορίων.

18PROC003376820 2018-07-05

ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς.
4) Όταν σε μια διαδικασία ανάθεσης συμμετέχουν οικονομικοί φορείς υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας
πρέπει να κατατίθεται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας , χωριστό ΤΕΥΔ, στο οποίο παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη ΙΙ έως V.
5) Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α) υπερβαίνει(ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά ΤΕΥΔ όπου
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους III του ΤΕΥΔ για
κάθε έναν από τους υπεργολάβους15
.
Επίσης, εφόσον στηρίζεται στις ικανότητες του(ς) θα πρέπει να
συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V,
εφόσον είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας,
ομοίως για καθένα από τους υπεργολάβους .
Εφόσον το (τα) τμήμα (τα) της σύμβασης που θα ανατεθούν με τη μορφή υπεργολαβίας δεν υπερβαίνει
(ουν) το 30%. της συνολικής αξίας της σύμβασης, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην προκήρυξη και στα έγγραφα της
σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους III πρέπει ή δεν πρέπει να
παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας.
6) Σε όλες τις περιπτώσεις όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, κάθε άτομο ενδέχεται να πρέπει υπογράψει16 το ίδιο ΤΕΥΔ 17

, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον οικονομικό φορέα συμπεριλαμβανομένων των
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
7) Όσον αφορά την υπογραφή (ή τις υπογραφές) του ΤΕΥΔ, επισημαίνεται ότι ενδέχεται να μην είναι
απαραίτητο να υπάρχει υπογραφή στο ΤΕΥΔ όταν αυτό διαβιβάζεται ως μέρος σειράς εγγράφων, των οποίων
η αυθεντικότητα και η ακεραιότητα διασφαλίζεται μέσω της απαιτούμενης υπογραφής (ή υπογραφών) του
μέσου διαβίβασης.
Γ. Δικαιολογητικά
1) Οταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε βάση
δεδομένων, το ΤΕΥΔ περιέχει επίσης τις πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως
την ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, την
απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
2) Στο ΤΕΥΔ προσδιορίζεται η δημόσια αρχή ή το τρίτο μέρος που είναι υπεύθυνο για την έκδοση των
σχετικών δικαιολογητικών18 και περιλαμβάνει επίσημη δήλωση ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση,
εφόσον του ζητηθεί και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα εν λόγω δικαιολογητικά.
3) Η υποχρέωση των αναθετουσών αρχών και των αναθετόντων φορέων να λαμβάνουν τη σχετική
τεκμηρίωση απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων η οποία διατίθεται δωρεάν ισχύει
επίσης και όταν οι πληροφορίες που ζητούνται αρχικά σχετικά με τα κριτήρια επιλογής περιορίζονται σε μια
απάντηση ναι ή όχι19. Συνεπώς, εφόσον ζητείται τέτοιου είδους ηλεκτρονική τεκμηρίωση, οι οικονομικοί
φορείς θα παρέχουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα τις απαραίτητες πληροφορίες για τη
15. Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα της σύμβασης ζητάει από τον προσφέροντα να
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους καθώς και τους υπεργολάβους που
προτείνει. Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 131, οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να
επαληθεύσουν τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, ενώ σύμφωνα με την παρ. 6 του αυτού άρθρου 131,
εφόσον ο προσφέρων προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους ποσοστό της σύμβασης που υπερβαίνει το 30%,
απαιτείται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να επαληθεύσουν τη συνδρομή λόγων αποκλεισμού και επομένως
πρέπει να υποβληθούν αντίστοιχα ΤΕΥΔ, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 131.
16.Ζητήματα τεχνικής φύσεως αναφορικά με τη χρήση του ΤΕΥΔ στο πλαίσιο του ΕΣΗΔΗΣ θα εκδοθούν από τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
17 Η υποχρέωση υπογραφής, αφορά ιδίως τα άτομα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73
του ν. 4412/2016 για τις εταιρικές μορφές της Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Α.Ε.
18.Εάν οι αναθέτουσες αρχές ή οι αναθέτοντες φορείς έχουν δηλώσει ότι η παροχή γενικών πληροφοριών («ναι»/«όχι»)
σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων είναι επαρκής σε πρώτο στάδιο, δεν υφίσταται η εν λόγω υποχρέωση.
19 βλ. Μέρος ΙV (α)

18PROC003376820 2018-07-05

λήψη της σχετικής τεκμηρίωσης κατά τον έλεγχο των κριτηρίων επιλογής αντί απευθείας στο ΤΕΥΔ.
4) Εάν ένα απόσπασμα από το σχετικό μητρώο, για παράδειγμα ποινικό μητρώο, είναι διαθέσιμο σε
ηλεκτρονική μορφή στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα, ο οικονομικός φορέας μπορεί να
δηλώνει πού βρίσκονται οι πληροφορίες (δηλαδή, την ονομασία του αποθετηρίου, τη διαδικτυακή
διεύθυνση, τα στοιχεία του φακέλου ή του αρχείου κ.λπ.), ούτως ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων
φορέας να μπορεί να ανακτήσει τις εν λόγω πληροφορίες. Αναφέροντας αυτές τις πληροφορίες ο
οικονομικός φορέας συμφωνεί ότι η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας μπορεί να ανακτήσει τη σχετική
τεκμηρίωση βάσει των διατάξεων του ν.2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α) σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, και ιδίως ειδικών κατηγοριών δεδομένων, όπως σχετικές με παραβάσεις, ποινικές
καταδίκες ή μέτρα ασφαλείας.
5) Σύμφωνα με το άρθρο 83 “Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και πιστοποίηση από
Οργανισμούς δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου” , οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους
καταλόγους εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτουν σχετική πιστοποίηση από οργανισμούς
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μπορούν, όσον αφορά τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη
III έως V, να υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα το πιστοποιητικό εγγραφής που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Δ) Κυρώσεις
Οι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να αποκλείονται από τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης
(άρθρο 73 παρ. 4 περιπτ. ζ) και υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 75/Α) σε περιπτώσεις σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά τη συμπλήρωση
του ΤΕΥΔ ή, γενικότερα, κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή όταν οι οικονομικοί φορείς
έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά
εντός της ταχθείσας, από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, προθεσμίας.
Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τις αναθέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς
παρατίθενται, για κάθε μέρος ή ενότητα, σε πλαίσιο με γκρίζο χρώμα όπου οι αναθέτουσες αρχές ή οι
αναθέτοντες φορείς θα πρέπει να συμπληρώσουν τις πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης συγκεκριμένης σύμβασης.
Οι πληροφορίες που πρέπει να συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα παρατίθενται, για κάθε μέρος ή
ενότητα, σε πλαίσιο με λευκό χρώμα.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Καταπόδης

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Προέδρου
Γραφείο Διεθνών Σχέσεων
Γραφείο Νομικού Συμβούλου
Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων
Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση Βάσεων Δεδομένων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης
Περιφερειακό Γραφείο Θεσσαλονίκης

18PROC003376820 2018-07-05

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Όλα τα Υπουργεία/ Γενικές-Ειδικές Γραμματείες (Γραφεία κ. Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών,
Υφυπουργών, Δ/νσεις Νομοθετικού έργου, Τμήματα Προμηθειών, προς περαιτέρω ενημέρωση και
εποπτευομένων φορέων)
-Υπουργείο Εσωτερικών (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, Τμήματα/ Γραφεία
Προμηθειών),
-Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης,
-Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
-Υπουργείο Εθνικής Άμυνας,
-Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (προς περαιτέρω κοινοποίηση και στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα [Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ανώτατη Σχολή
Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης,
-Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
-Υπουργείο Εξωτερικών,
-Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
-Υπουργείο Οικονομικών,
-Υπουργείο Υγείας,
-Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ( προς περαιτέρω κοινοποίηση στις Εφορείες Αρχαιοτήτων ,
-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
-Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών,
-Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής,
-Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
-Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
-Υπουργείο Τουρισμού.
3) Επιτροπή Προμηθειών Υγείας
4) Όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Γραφεία κ. Γενικών Γραμματέων, Δ/νσεις Νομοθετικού)
– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας
– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου
– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
– Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης
5) Ανεξάρτητες Αρχές
6) Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου, Μονάδα Παρακολούθησης Διαγωνισμών και
Συμβάσεων.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας