Μεταφορά απορριμματοφόρων με οχηματαγωγά πλοία έτους 2020-2021

Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η σχετική διακήρυξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 01/09/2020 και ώρα 15:00 (ΑΔΑΜ: 20PROC007190731)

  1. Διακήρυξη
  2. Μελέτη
  3. Κατευθυντήρια Οδηγία 23
  4. ΤΕΥΔ
  5. ΤΕΥΔ – Οδηγίες
Share