Προκήρυξη ανοικτού Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων Δήμου Αίγινας», προϋπολογισμού 530.000,00 €

ΑΔΑ: ΩΗΩΝΩ68-Ω7Γ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 05.11.2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 12514
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση δρόμων Δήμου
Αίγινας», προϋπολογισμού 530.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με
υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2018 ύψους 425.000 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr .

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

05/11/2018

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

05/11/2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 06/11/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

30/11/2018, ώρα 15:00΄

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα
σχετικά άρθρα της διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνει τον
τελευταίο μειοδότη. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο
τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού του έργου, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό 8.549,00 € με χρόνο ισχύος έως 30-9-2019.
Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί :
α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται
στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην κατηγορία έργων ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που
προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με
την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου ,
στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις
καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.
γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ
σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25%
της καλούμενης κατηγορίας.
ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών
των εργασιών του έργου σύμφωνα με το ν. 4412/2016. Το ποσοστό συμμετοχής της
κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της
κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται,
στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της
συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης
κατηγορίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΤΑ. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του
έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Ο Δήμαρχος Αίγινας

Δημήτριος Γ. Μούρτζης

………………………………….

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ  ΔΗΛΩΣΗ ΤΕΥΔ
ΤΕΥΔ ΟΔΗΓΙΕΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας