Προκήρυξη για ανάθεση του έργου ” Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στη θέση Καμάρες  του Δήμου Αίγινας “

ΑΔΑ: ΩΨΩ5Ω68-ΖΑΒ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ              Αίγινα, 16 / 11 / 2016
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                   Αριθμ. πρωτ. 16899

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗ
ΘΕΣΗ ΚΑΜΑΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ», Αριθμός Μελέτης: 113/2016, με προϋπολογισμό 47.700,00€ (με
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) χρηματοδοτούμενο από πιστώσεις ΣΑΤΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «∆ηµόσιες

συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» και την διακήρυξη του έργου.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παράδοσης προσφορών την

10:00 π.μ., σύμφωνα με το άρθρου 5 του Ν. 4412/2016 από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού.

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα με επιμέρους ποσοστά

έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει

μόνο μία οικονομική προσφορά.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

μόνο βάσει τιμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν. 4412/2016.

Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί :

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

β) Προερχόμενες από κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

(Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του

Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει

διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του

αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι

εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του

Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων

εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από

ποιοτική και ποσοτική άποψη.

δ) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε

συνδυασμό μεταξύ τους και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό

σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

ε) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του

έργου σύμφωνα με το ν. 4412/2016. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό

σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι

απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της

συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του

προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία,

αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ για το ποσό των 47.700,00 €

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε ΤΡΕΙΣ (3) μήνες και αρχίζει από την ημέρα

υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται

στην Ε.Σ.Υ.

ΑΔΑ: ΩΨΩ5Ω68-ΖΑΒ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους   770,00 €, και ισχύος

τουλάχιστον 9 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού δηλαδή τουλάχιστον

έως τις 8-10- 2017.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 9 μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη , Συγγραφή

Υποχρεώσεων, κ.λ.π) από την έδρα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας, με καταβολή των

εξόδων αναπαραγωγής τους που ανέρχεται στο ποσό των 5,00 € και μέχρι και την 2/12/2016, ημέρα

Παρασκευή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2297320061, fax 2297025099.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή.

Αίγινα, 16/ 11 / 2016

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ

………………………………………………………………

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΛΕΤΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΣΑΥ
ΦΑΥ
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας