Προκήρυξη Διαγωνισμού για «Μεταφορά ογκωδών υλικών “

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 29-8-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 10328
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:
Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την
επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσίας που αφορά την «Μεταφορά ογκωδών
υλικών», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη αρ. 53/2019 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
διακήρυξης) που συντάχθηκε & θεωρήθηκε αρμοδίως.

Ο συνολικός προϋπολογισμός
της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 90.000,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ € με
υπάρχουσα πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2019 ποσού 5.000,00 €
(πολυετής δαπάνη).
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr.

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

03/9/2019

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

30/8/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 03/9/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

18/9/2019, ώρα 15:00 ́

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα
σχετικά άρθρα της διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνει τον
τελευταίο μειοδότη. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό ένα
τοις εκατό (1%) επί του συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό 725,81 €.
Αντίγραφο της διακήρυξης και τα τεύχη του διαγωνισμού μπορούν να παραλάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες – Τηλέφωνα 22973-20036, 20019. Επίσης, αντίγραφο της διακήρυξης και τα
τεύχη του διαγωνισμού παρέχονται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική σελίδα
του Δήμου www. aegina. gr.
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δημήτριος Γ. Μούρτζης

ΤΕΥΔ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας