Προκήρυξη Διαγωνισμού ” Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία Συστήματος Βελτίωσης Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών  Πόσιμου Νερού της Νήσου Αίγινας”

ΑΔΑ: 6Α1ΥΩ68-74Ο ΑΔΑΜ:  18PROC004262999
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 21-12-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 14837

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Προκηρύσσεται ηλεκτρονικός ανοικτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει της τιμής, για την «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία
Συστήματος Βελτίωσης Λειτουργίας των Δικτύων Ύδρευσης και Μείωσης των Απωλειών
Πόσιμου Νερού της Νήσου Αίγινας» συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.993.137,00 €
πλέον ΦΠΑ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr .

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης

Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία αποστολής περίληψης στην Υπηρεσία
Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24/12/2018

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

24/12/2018
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 28/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

08/2/2019, ώρα 15:00΄

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.
Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) να
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής
υπογραφής και β) να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr ).
Ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των πενήντα εννέα χιλιάδων
οκτακοσίων εξήντα τριών ευρώ (59.863,00 €). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα της διακήρυξης. Η δαπάνη δημοσίευσης θα
βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη.
Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική
υπηρεσία του Δήμου Αίγινας ή το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες
και ώρες – Τηλέφωνα 22973-20060, 20061, 20032, 20036. Αντίγραφο της διακήρυξης και τα
τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα
του Δήμου www.aegina.gr .
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Δημήτριος Γ. Μούρτζης

ΚΗΜΙΔΗΣ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας