Προκήρυξη διαγωνισμού   «προμήθεια υλικών ύδρευσης έτους 2018»

ΑΔΑ: Ψ4ΗΧΩ68-ΩΚΚ ΑΔΑΜ: 18PROC003870465
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                         Αίγινα, 19-10-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                           Αρ. Πρωτ. 11836

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αίγινας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «προμήθειας υλικών ύδρευσης έτους 2018»,
προϋπολογισμού 49.761,30 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ.Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20000, 20030, 20032, 20033, 20036, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www.aegina.gr
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (οδός Οινώνης
3), στις 02/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30΄ π.μ. ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Η δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α 02.25.6662.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2018.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την
ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.aegina.gr και το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο
ΚΗΔΜΗΣ ( www.promitheus.gov.gr )
Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα δημοσιευτεί σε
μία ημερήσια εφημερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας. Τα
έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες θα δίνονται από το τμήμα προμηθειών
του Δήμου. Τηλ. επικοινωνίας 22973-20032 (κα Μπήτρου Βαρβάρα).

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Γ. Μούρτζης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΥΔ- ΥΛΙΚΑ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας