ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 31-10-2018
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. πρωτ.: 12334
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3 – Τ.Κ 180 10 Αίγινα
Τηλέφωνο: 22973-20034
FAX: 22970-25099
Ε-mail: prosopikou@aeginadimos.gr

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ΄ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ
Ο Δήμαρχος Αίγινας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν,
2. Τις διατάξεις των άρθρων 86 και 281 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ114/2006/Α΄),
3.Τις διατάξεις των άρθρων 165 έως 167 του Ν.3584/07 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/2007/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. Τις διατάξεις των άρθρων 42 – 45 του Ν.4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ
208/2013/Α΄), όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 60 παρ.7 του Ν.4370/2016 (ΦΕΚ
37/2016/Α΄),
5. Τις διατάξεις της παρ. 2 περ. ιβ) του άρθρου 14 του Ν.2190/1994 «Σύσταση
ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ
Α΄ 28),
6. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/26-3-2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α’74),
7. Την υπ΄ αριθμ. 9362/5-05-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κατάργηση της
υποβολής αντιγράφου ποινικού μητρώου, ως δικαιολογητικού συμμετοχής στη
διαδικασία πρόσληψης δικηγόρων με πάγια αντιμισθία ή για αποκλειστική ή συστηματική
ανάθεση υποθέσεων με πάγια αμοιβή και αντικατάσταση του από υπεύθυνη δήλωση του
Ν.1599/1986, όπως ισχύει» (ΦΕΚ561/Β΄),
8. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (ΦΕΚ
518/28.02.2014 τ΄ Β΄) , στο οποίο σύμφωνα με το άρθρο 13 προβλέπεται κενή οργανική
θέση δικηγόρου Παρ΄ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή,
9. Την υπ’ αριθ. 226/2016 ( ΑΔΑ: ΩΓ1ΔΩ68-ΝΛΣ ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αίγινας για την πρόσληψη ενός (1) δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση
έμμισθης εντολής,
10. Το αριθμ. 12136/13.04.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης με το οποίο ανακοινώθηκε η έγκριση πρόσληψης ενός (1) δικηγόρου
Ελληνική

Παρ΄ Αρείω Πάγω με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αίγινας, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ.
ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./ 37/32036/04.04.2017 Απόφαση της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006
(άρθρο 2 παρ.1),
11. Την υπ’ αριθ. 25/2018 ( ΑΔΑ: 62ΥΗΩ68-ΗΞ1 ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Αίγινας για την επαναπροκήρυξη διαγωνισμού για την πλήρωση μιας (1)
θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής,
12. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 11689/17.10.2018 Βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, περί
ύπαρξης σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2018
στους ΚΑ 02.00.6031.01, 02.00.6053.02, 02.00.6053.03, 02.00.6053.06, 02.00.6053.07,
αντίστοιχα, για τη δαπάνη που θα προκληθεί από την πρόσληψη του δικηγόρου και με
πρόβλεψη εγγραφών ανάλογων πιστώσεων στους προϋπολογισμούς των επόμενων
ετών,
13. Τις αυξημένες ανάγκες για νομική υποστήριξη των αιρετών οργάνων, των
υπηρεσιών και του νομικού προσώπου του Δήμου καθώς και την υποστήριξη των
υποθέσεων του Δήμου στα ανώτατα δικαστήρια (Άρειος Πάγος, ΣτΕ, Ελεγκτικό
Συνέδριο) με κάλυψη της προβλεπόμενης οργανικής θέσης δικηγόρου με έμμισθη
εντολή.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση μίας (1) θέσης δικηγόρου, Παρ’ Αρείω Πάγω στο Δήμο Αίγινας, με σχέση
έμμισθης εντολής, με πάγια μηνιαία αντιμισθία, κατόπιν επιλογής, σύμφωνα με τις
ισχύουσες διατάξεις.
Η πρόσληψη θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ. 2 του Ν.4194/13
(Κώδικας Δικηγόρων) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τις διατάξεις του άρθρου 60
παρ. 7 του Ν.4370/2016 και θα συνδέεται με το Δήμο Αίγινας με σχέση έμμισθης
εντολής.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών
θέσεων και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή
εξέλιξη.
1. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η νομική
υποστήριξη του Δήμου Αίγινας και ειδικότερα:
Η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης
του Δήμου, για τη διασφάλιση του νομότυπου των διοικητικών πράξεων.
Η παροχή νομικών συμβουλών και κατευθύνσεων προς τις επί μέρους δημοτικές
υπηρεσίες καθώς και τα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου για την διασφάλιση του
νομότυπου των δράσεων τους.
Η υποβολή γνωμοδοτήσεων σε ζητήματα που αφορούν το Δήμο.
 Την νομική εκπροσώπηση του Δήμου σε υποθέσεις εντός και εκτός όλων γενικά
των Δικαστικών και Διοικητικών αρχών κάθε βαθμού δικαιοδοσίας μετά από
σχετική εντολή της Δημοτικής Αρχής, την παροχή κάθε νομικής προστασίας στον
Δήμο και την παράσταση στη διεξαγωγή των δικαστικών υποθέσεων του Δήμου
ενώπιον του αρμοδίων Δικαστικών ή Διοικητικών Αρχών.
 Την παροχή υπηρεσιών νομικής επεξεργασίας, των προγραμματικών
συμβάσεων που συμμετέχει ο Δήμος, των συμβολαίων, των συμβάσεων
εργασίας και έργου, των διακηρύξεων, των δημοπρασιών, κλπ του Δήμου και
των νομικών Προσώπων του.

 Την παροχή νομικής επεξεργασίας και γνωμοδοτήσεων για πράξεις της
Δημόσιας Διοίκησης που αφορούν τον Δήμο.
 Την σύνταξη των σχεδίων όλων των πράξεων συμφωνίας που ενεργεί ο Δήμος ή
τα Νομικά Πρόσωπα αυτού, με οποιαδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), που
αναφέρονται σε πωλήσεις, μισθώσεις, εκμισθώσεις και αγορές, καθώς και τον
έλεγχο, όπου τούτο είναι αναγκαίο για τον άνω σκοπό, των σχετικών τίτλων
ιδιοκτησιών.
 Την εισήγηση για την κατάργηση δικών, σε όσες περιπτώσεις η συνέχισή τους
προβλέπεται αλυσιτελής ή και ασύμφορη για τον Δήμο.
 Την παραλαβή δικογράφων που απευθύνονται στον Δήμο, όταν απουσιάζει ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού.
 Την επιμέλεια της τήρησης ειδικού πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων
δικαστικών εγγράφων, γενικά, ως και των επισυναπτομένων σ’ αυτά στοιχείων,
καθώς και την τήρηση ειδικού αρχείου – βιβλίου πορείας των δικαστικών
υποθέσεων του Δήμου.
 Την τήρηση του αναγκαίου αρχείου εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες
της Νομικής Υπηρεσίας, την επιμέλεια της τήρησης και ενημέρωσης του διαρκή
Κώδικα νομοθεσίας ή οποιουδήποτε νομικού βοηθήματος προμηθεύεται ο
Δήμος, περιλαμβανομένων των εντύπων και ηλεκτρονικών αρχείων (τραπεζών
και βάσεων νομικών δεδομένων και πληροφοριών).
 Η παράσταση στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής
Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καθώς και άλλων συλλογικών
οργάνων του Δήμου και των Νομικών Προσώπων αυτού, όταν αυτή κρίνεται
απαραίτητη από την Δημοτική Αρχή.
 Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εργασίας του ανατεθεί από τον Δήμαρχο και
αφορά το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του/της.
Όλες τις ανωτέρω υπηρεσίες οι δικηγόροι υποχρεούνται να τις παρέχουν συγχρόνως και
στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, χωρίς άλλη αμοιβή.
Θα έχει έδρα το Δημαρχείο Αίγινας, το οποίο βρίσκεται στην οδό Οινώνης 3 στην πόλη
της Αίγινας.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου
Αίγινας, το οποίο εδρεύει στην προαναφερόμενη Ταχυδρομική Διεύθυνση, εφόσον δεν
παρίσταται ανάγκη παράστασής του/της ενώπιον των Δικαστικών, Διοικητικών ή άλλων
Αρχών για υποθέσεις του Δήμου και των ΝΠΔΔ αυτού και στα αρμόδια Δικαστήρια,
τηρουμένων πάντοτε των διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων. Επίσης θα βρίσκεται σε
άμεση σχέση διοικητικής εξάρτησης από το Δήμαρχο Αίγινας.
2. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της καθορίζονται
σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν.4354/15.
3. Ο/η προσληφθείς/φθείσα θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και
λοιπών νομίμων κρατήσεων, θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Αίγινας και θα ακολουθεί
την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.
4. Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει :
Α) Να είναι Έλληνες/ίδες πολίτες,
Β) Να είναι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένης ισότιμης
σχολής της αλλοδαπής,
Γ) Να είναι δικηγόροι μέλη οποιουδήποτε Δικηγορικού Συλλόγου της χώρας με δικαίωμα
παράστασης στον Άρειο Πάγο,

Δ) Να έχουν εκπληρώσει (οι άνδρες) τις Στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν
απαλλαγεί νόμιμα απ΄ αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικασθεί
για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση,
Ε) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μη τελεί υπό δικαστική
συμπαράσταση,
ΣΤ) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των
καθηκόντων τους),
Ζ) Να μην έχουν κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Αίγινας, σε αποκλειστική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας
προκήρυξης σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην έδρα του Δικηγορικού
Συλλόγου Πειραιά (η τελευταία δημοσίευση της παρούσας προκήρυξης θα γίνει την
Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018 στην ημερήσια εφημερίδα «Ο Λόγος»), αίτηση
υποψηφιότητας για την πρόσληψή τους στο Δημαρχείο Αίγινας (Ταχ. Δ/νση: Οινώνης 3
Τ.Κ.18010 Αίγινα) και ειδικότερα στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και
Διοικητικής Μέριμνας (αρμόδιος υπάλληλος Μητσός Νεκτάριος τηλ. 22973 20034),
συνοδευόμενη από τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
β) Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου,
γ) Βεβαίωση του Δικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος από την οποία
να προκύπτει η ιδιότητα του υποψηφίου ως δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω καθώς και η
ημερομηνία εγγραφής του σε αυτόν.
δ) Πιστοποιητικό του Δικηγορικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος από την
οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος δεν έχει τιμωρηθεί πειθαρχικά και ότι δεν κατέχει
άλλη έμμισθη θέση.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν παρέχει τις υπηρεσίες του αποκλειστικά ή
συστηματικά με αμοιβή κατά υπόθεση σε άλλο νομικό πρόσωπο του δημοσίου τομέα και
δεν λαμβάνει πάγια περιοδική αμοιβή από Νομικό Πρόσωπο του δημόσιου τομέα,
στ) Φωτοτυπία δύο όψεων Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας,
ζ) Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α΄,
η) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης,
θ) Αντίγραφο του πτυχίου Νομικής Σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Ειδικά οι
τίτλοι της αλλοδαπής θα πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ισοτιμίας από τον
αρμόδιο προς τούτο φορέα (ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ),
ι) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 11 έως 17 του Ν.3584/2007,
κ)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν έχει
καταδικαστεί για τα εγκλήματα που αναφέρονται στο άρθρο 16 του Ν.3584/2007 και στο
άρθρο 26 του Κώδικα των Δικηγόρων (Ν.3026/1954), δεν είναι υπόδικος για τα
παραπάνω εγκλήματα, δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και δεν τελεί υπό
δικαστική συμπαράσταση,
λ) Βιογραφικό Σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του
δράσης.
6. Δικηγόροι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων
του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανιστούν ως υποψήφιοι, αν συνυποβάλουν,
μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου,
υπεύθυνη δήλωση, ότι εφόσον προσληφθούν στη νέα θέση που προκηρύσσεται, θα
παραιτηθούν από την άλλη έμμισθη θέση ή θα πάψουν να αναλαμβάνουν υποθέσεις
άλλου νομικού προσώπου ή να λαμβάνουν πάγια περιοδική αμοιβή από νομικό

πρόσωπο του Δημοσίου Τομέα. Στην περίπτωση αυτή, δεν μπορούν να αναλάβουν
υπηρεσία αν δεν προσκομίσουν βεβαίωση του Νομικού Προσώπου στον οποίο
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, ότι παραιτήθηκαν από την έμμισθη θέση τους ή έπαψαν
να αναλαμβάνουν υποθέσεις ή να λαμβάνουν περιοδική αμοιβή από αυτό.
7. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του
Ν.1599/1986, όπως ισχύει και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις
προβλεπόμενες κυρώσεις.
Ειδικότερα ο υποψήφιος :
α) Πρέπει να επισυνάπτει στην αίτησή του/της, σε πρωτότυπο ή αντίγραφο, όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά και σε περίπτωση που αυτά
δεν προσκομιστούν, τότε ο υποψήφιος τίθεται εκτός διαδικασίας και η αίτησή του
απορρίπτεται.
β) Δύναται να προβεί σε αντικατάσταση της αίτησής του/της ή διόρθωση αυτής ή
συμπλήρωσης τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής των αιτήσεων. (Τυποποιημένο έντυπο-υπόδειγμα αίτησης δεν διατίθενται από
το Δήμο και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της αίτησης έγκειται αποκλειστικά στον
υποψήφιο).
Η αίτηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από τον
υποψήφιο πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή του
ενδιαφερόμενου θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του,
επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του υποψηφίου, η
επιστημονική του κατάρτιση, η εξειδίκευσή του στο αντικείμενο της απασχόλησης, η
επαγγελματική του πείρα, επάρκεια, η γνώση ξένων γλωσσών και συνεκτιμάται η
οικογενειακή του κατάσταση και η πρόβλεψη της εξέλιξής του. Κρίσιμος χρόνος για τον
έλεγχο της συνδρομής των τυπικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας
για την υποβολή των αιτήσεων.
Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του Δήμου καθορίζονται ως εξής:
Κριτήριο Συντελεστής
Προσωπικότητα 30
Επιστημονική Κατάρτιση 25
Εξειδίκευση στο αντικείμενο της απασχόλησης 25
Επαγγελματική Πείρα 10
Επαγγελματική Επάρκεια 5
Γνώση ξένων γλωσσών 1
Οικογενειακή κατάσταση 3
Πρόβλεψη για δυνατότητα εξέλιξης 1

8. Η επιλογή του δικηγόρου θα γίνει από πενταμελή Επιτροπή του άρθρου 43 παρ.2
περιπ. β του Ν.4194/2013 (ΦΕΚ208Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 60 παρ.7 του
Ν.4370/2016 (ΦΕΚ37/Α΄/2016), που αποτελείται από :
α) Μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού
Πληρεξουσίου Α' Τάξεως ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, που ορίζεται από τον Πρόεδρο
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) Τρεις δικηγόρους, από τους οποίους ο ένας με 15ετή τουλάχιστον ευδόκιμη
δικηγορική υπηρεσία, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου (για την παρούσα προκήρυξη από το Δικηγορικό Συμβούλιο
Πειραιά),
γ) Έναν εκπρόσωπο του Δήμου Αίγινας, ως μέλος με τον αναπληρωτή του.
Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Δήμου Αίγινας.
Με την αριθμ. 25/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας ορίστηκαν:
α) Εκπρόσωπος του Δήμου Αίγινας, ως μέλος της εν λόγω Επιτροπής, ο Δήμαρχος
Αίγινας κος Δημήτριος Γ. Μούρτζης, με αναπληρωτή του τον κο Ευάγγελο Δέδε,
Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Αίγινας.
β) Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής αυτής ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αίγινας κος Αθανάσιος Λορέντζος
κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος
προϋπολογισμού, λογιστηρίου, προμηθειών και αποθήκης κο Ευάγγελο Στενάκη κλάδου
ΔΕ1 Διοικητικού.
Η Επιτροπή θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και θα τους
καλέσει σε ατομική συνέντευξη . Μέσα σε ένα μήνα το πολύ από την τελευταία ατομική
συνέντευξη θα εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση με τη σειρά αξιολόγησης των
υποψηφίων και εισηγείται στο Δήμο Αίγινας την επιλογή αυτού που υπερτερεί των
άλλων στη γενική εκτίμηση.
9. Η συμμετοχή των υποψηφίων στις διαδικασίες επιλογής, προϋποθέτει ανεπιφύλακτη
αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.
10. Ο Δήμος Αίγινας που με την παρούσα προκήρυξη προκήρυξε την συγκεκριμένη
θέση, οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την απόφαση της Επιτροπής, να εκδώσει απόφαση
πρόσληψης του επιτυχόντα και να γνωστοποιήσει στον Δικηγορικό Σύλλογο όπου είναι
εγγεγραμμένος την ανάληψη υπηρεσίας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών.
Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί και να αναρτηθεί με επιμέλεια του Δήμου
Αίγινας:
α) Στον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
β) Στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά,
γ) Στην Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας (Email:
olomeleia@dsa.gr και proedros@dsa.gr ) για την κοινοποίηση της προκήρυξης σε
όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους της Ελλάδας με την υποχρέωση των Συλλόγων να
αποστείλουν στο Δήμο Αίγινας (Email: prosopikou@aeginadimos.gr ) το αποδεικτικό
ανάρτησης της προκήρυξης στους πίνακες ανακοινώσεων του Συλλόγου.
δ) Στον κόμβο «Διαύγεια»
ε) Στον ιστότοπο του Δήμου Αίγινας ( www.aegina.gr ) και στον πίνακα ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος ( Οινώνης 3 – Αίγινα )
και τοιχοκολλείται στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Πειραιά καθώς και στο Δικηγορικό
Σύλλογο Πειραιά με το αντίστοιχο αποδεικτικό τοιχοκόλλησης, με μέριμνα του Δήμου
Αίγινας.

Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην
έδρα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά (η τελευταία δημοσίευση της παρούσας
προκήρυξης θα γίνει την Πέμπτη 01 Νοεμβρίου 2018 στην ημερήσια εφημερίδα «Ο
Λόγος»).

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γ. Μούρτζης

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο κ. Δημάρχου
2.Γραφεία κων Αντιδημάρχων
3.Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
4.Προϊστάμενο Διεύθυνσης Διοικητικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
5.Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (σε δύο αντίγραφα)
6.Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής (με την παράκληση να
αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου Αίγινας)

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας