ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: 69ΘΠΩ68-ΚΦΠ ΑΔΑΜ: 18PROC003106498
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 16-5-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. πρωτ. 5365
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αίγινας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομική  άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)
για την επιλογή αναδόχου παροχής της υπηρεσίας «συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Αίγινας», συνολικής διάρκειας για την εκτέλεση του αντικειμένου της
σύμβασης ενός έτους (12 ημερολογιακοί μήνες από την υπογραφή της σύμβασης),
προϋπολογισμού 70.832,70 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και υπάρχουσα πίστωση για το
έτος 2018 ύψους 55.265,20 €
Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Οδός: ΟΙΝΩΝΗΣ 3
Ταχ.Κωδ: 180 10
Τηλ.: 22973-20000, 20030, 20032, 20033, 20036, 20019
Telefax: 22970-25099
E-mail: protocol@aeginadimos.gr
Κωδικός NUTS: EL307
Ιστοσελίδα: www.aegina.gr
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας (οδός Οινώνης 3), στις 29/5/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00΄ π.μ ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η δαπάνη από την παροχή της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα βαρύνει τους Κ.Α 20.6263.01 και 20.6671.01 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και θα διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.aegina.gr και το κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΔΜΗΣ (www.promitheus.gov.gr)
Η προκήρυξη (περίληψη διακήρυξης) αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα, στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Πληροφορίες θα δίνονται από την τεχνική υπηρεσία
του Δήμου. Τηλ. επικοινωνίας 22973-20060, 20061, 20063, 20019).

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Γ. Μούρτζης

…………………………………………….

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας