Προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 02-10-2019
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 12216
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει:

Την διενέργεια Ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την
«προμήθεια & τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας»,
συνολικού προϋπολογισμού 214.999,88 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/2016.


Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Τόπος, τρόπος, ημερομηνίες διακήρυξης
Τόπος και τρόπος υποβολής προσφοράς Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr
του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στη
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ

03/10/2019

Ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

03/10/2019
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών 03/10/2019
Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής
προσφορών

18/10/2019, ώρα 15:00 ́

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σχετικά άρθρα
της διακήρυξης. Η δαπάνη της δημοσίευσης στον τύπο θα βαρύνει τον τελευταίο μειοδότη. Η εγγύηση
συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού ενδεικτικού
προϋπολογισμού της προμήθειας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσό 3.468,00 €.
Αντίγραφο της διακήρυξης μπορούν να παραλάβουν οι ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της
Οικονομικής Επιτροπής όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες – Τηλέφωνα 22973-20036, 20019. Επίσης,
αντίγραφο της διακήρυξης παρέχεται, με ελεύθερη πρόσβαση, στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου
www.aegina.gr.

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Ιωάννης Ζορμπάς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΔΙΑΚΗΡΗΞΗ
ΤΕΥΔ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας