ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)

ΑΔΑ: 6ΨΥΦΩ68-7ΧΚ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/νση: Διοκ/κών&Οικ/κών Υπηρεσιών
Γραφείο Προμηθειών
Τηλέφωνο: 2297320032
Email
: promithies@aeginadimos.gr
Αίγινα, 05 /07/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 290/2016

Ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 2 και του άρθρου 273 του Ν. 3463/06 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων”

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 τουάρθρου 22 του Ν. 3536/2007

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 και 10 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ) ως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του αρ. 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263Α/23.12.08) και ισχύει

 5. Την αρ. υπουργική απόφαση 35130/739-11/08/10 ΦΕΚ 1291/Β/11.8.2010(Αύξηση ορίου σε 20.000€ πλέον Φ.Π.Α)

 6. Το άρθ. 58 & 72 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης)

 7. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Δημόσιο Λογιστικό)

 8. Το υπ. αρ. πρωτ. 9934/01-07-2016 πρωτογενές αίτημα με ΑΔΑΜ: 16REQ004696887 σύμφωνα με τo οποίo είναι απαραίτητο να γίνει η προμήθεια 3 κλιματιστικών για τις ανάγκες του κτιρίου που στεγάζεται ο Δήμος Αίγινας.

 9. Την 360/2016Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης

 10. Την 67/2016 Απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής με την οποία διατέθηκε πίστωση 1.405,00€ με ΦΠΑ, η οποία είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2016, με Κ.Α.: 02.21.10.7131.01 για την εργασία με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ)”.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 1. Τη διενέργεια της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ) συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.405,00 € με ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Το ποσό θα βαρύνει τον Κ.Α 02.21.10.7131.01 του Προϋπολογισμού Έτους 2016
 2. Εγκρίνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ. αρ. 9934/01-07-2016 Τεχνικής Έκθεσης

Ο Δήμαρχος

Μούρτζης Γ. Δημήτριος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κοινοποίηση:

 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφείο Αντιδημάρχου (κ. Δέδε Ευάγγελο)
 3. Στον προϊστάμενο της δ/νσης της Αρμόδιας Υπηρεσίας (κ. Λορέντζο Α. )
 4. Στον προϊστάμενο του τμήματος Λογιστηρίου (κ. Στενάκη Ευάγγελο)
 5. Στο τμήμα λογιστηρίου (κ. Γλατζή Ευτύχιο)
Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας