ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012854823)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε:

Προμήθεια μπαταριών αυτοκινήτων για τις ετήσιες ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αίγινας. Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β (Μπαταρίες): 1.791,80 € με ΦΠΑ 24%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5171/25-04-2021 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 23REQ012549027 2023-04-25) καθώς και  στην υπ. αρ. 1/2023 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς (ΑΔΑΜ: 23PROC012854823)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012549027)
  3. ΜΕΛΕΤΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share