ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ – ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΡΑΔΒΟΜΠΛΕΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012877799)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην  ανάθεση για την αγορά ενός πλυντηρίου ρούχων , για το πλύσιμο πετσετών, σαλιάρων, σεντονιών κ.λ.π. του Παιδικού Σταθμού μας και ενός μίξερ – ραβδομπλέντερ για την παρασκευή τροφίμων για την σίτιση των παιδιών για την  σωστή, υγιεινή και εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στη Χλόη Αίγινας.

Προϋπολογισμού: 720,00 € με ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.7243/31-05-2023 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ:23REQ012798575 – που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 23PROC012877799)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 23REQ012798575)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share