ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΑΠΑΝΗ ΗΧΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ» ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014493890)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ στην ανάθεση της μικροφωνικής εγκατάστασης  δύο (2) μικροφώνων, δύο (2) ηχείων, ενός (1) προτζέκτορα με τα παρελκόμενά του, ενός (1) πανιού επιτοίχιας προβολής προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα «Ενδοοικογενειακή Βία» που συνδιοργανώνει η Δημοτική  Επιτροπή Ισότητας με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Πειραιά του Κέντρου Ερευνών για θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι) την Κυριακή 7 Απριλίου 2024 στην αίθουσα του Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας προϋπολογισμού : 210,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω δαπάνης περιγράφονται αναλυτικά στο υπ ΄αριθ. Πρωτ.4327-28/03/2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014488478 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014493890)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (24REQ014488478)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

 

Share