ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΙΦΝΙΔΙΑΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ ΒΚΡ790, ΒΚΡ789, ΧΜΙ61, ΖΙΑ475 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI ΥΒΝ4048 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593511)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου I κάτω των ορίων ΕΕ, στην:

Προμήθεια ανταλλακτικών και ανάθεση των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή των δίτροχων οχημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης και της υπηρεσίας καθαριότητας ως κάτωθι:

1) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΡ 790 δίτροχης μοτοσικλέτας της υπηρεσίας ύδρευσης
2) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΒΚΡ 789 δίτροχης μοτοσικλέτας της υπηρεσίας ύδρευσης
3) Την επισκευή του υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΥΒΝ 4048 δίτροχου μοτοποδηλάτου, εργοστασίου κατασκευής PIAGGIO, τύπου ZIP.
4) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΧΜΙ 61 δίτροχης μοτοσυκλέτας της υπηρεσίας καθαριότητας
5) Την επισκευή της υπ. αριθ. κυκλοφορίας ΖΙΑ 475 δίτροχης μοτοσυκλέτας της υπηρεσίας καθαριότητας

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο Υπ΄αριθμ.4684/02-04-24 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 24REQ014515030).

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593511)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014515030)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Share