ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΒΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΦΑΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593652)

Ο Δήμος Αίγινας πρόκειται να προβεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, Νομικό Πλαίσιο: Διαδικασίες του Βιβλίου IΙ κάτω των ορίων ΕΕ  την προμήθεια υδραυλικών ειδών και ανταλλακτικών όπως, βάνες, φλάντζες, σύνδεσμοι ταυ, φλάντζες κλαπέ, τυφλές φλάντζες, υδρόμετρο 10’’, φίλτρο, ελαστικές φλάντζες, και βίδες κ.α.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των υλικών ύδρευσης: 3.473,45 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 5020/09-04-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 24REQ014560375 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια  υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ: 24PROC014593652)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ (ΑΔΑΜ: 24REQ014560375)
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
Share