ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΙΣ (ΑΔΑΜ: 24PROC014609910)

Αναρτούμε την υπ. αρ. πρωτ 5560/ 17-04-2024 (ΑΔΑΜ: 24PROC014609910) Πρόσκληση και το υπ΄αριθ. Πρωτ.5235/12-04-2024 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 24REQ014590005), και θα σας παρακαλούσαμε όπως μας υποβάλετε την αντίστοιχη οικονομική και τεχνική προσφορά σας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Νόμου περί προμηθειών θα πρέπει όπως αναφέρετε και στην πρόσκληση να μας υποβάλλετε και τα εξής δικαιολογητικά τα οποία έχουν τρίμηνη διάρκεια:

1. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ.

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς.

3. Υπεύθυνη Δήλωση Ποινικού Μητρώου με την οποία σας επισυνάπτουμε.

4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη αποκλεισμού την οποία επίσης σας επισυνάπτουμε και για τις οποίες δεν χρειάζεται το γνήσιου υπογραφής.

5. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία μητρώου Επιχείρησης”.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση σας είναι εταιρεία σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε και το αντίστοιχο καταστατικό ή πιστοποιητικό εκπροσώπησης με το οποίο θα ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος – διαχειριστής της  εταιρείας στον όνομα του οποίου θα συμπληρωθούν οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις.

Share