ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί στην:
Προμήθεια κλιματιστικής μονάδας και στην εγκατάσταση της στο Γραφείο Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αίγινας, Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών : 700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο:
Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 11263/30-08-2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011163186 2022-08-31).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:
α) η υπ’ αριθ. Α/Α 544 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:22REQ011164387 – Α.Δ.Α.:ΩΖΦΝΩ68-Υ7Μ) και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω  απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 700,00 ευρώ, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο  Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Α/Α Βεβ:546.
Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α.10.7133.01- Προμήθεια επίπλων για τα γραφεία του Δήμου και των τοπικών διαμερισμάτων του προϋπολογισμού του έτους 2022.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο (Κατευθυντήρια Οδηγία 24 – Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 και θα περιλαμβάνουν:
– Την οικονομική προσφορά για το σύνολο των ειδών έκαστου οχήματος
– Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 11263/30-08-2022 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.
– Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση επί ποινή αποκλεισμού ,ότι τα ανταλλακτικά υπάρχουν άμεσα διαθέσιμα προς παράδοση στο Δήμο Αίγινας εντός τριών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου βαρύνοντας τους όλες οι εκ του νόμου κρατήσεις.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021), η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του  άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320037)

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

 

Share