ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την «Προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης και τροφίμων για τις ανάγκες σίτισης του Παιδικού Σταθμού Χλόης και Βρεφονηπιακού  Σταθμού Κοντού για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών»

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης στην προμήθεια υλικών άμεσης κατανάλωσης και τροφίμων και συγκεκριμένα στην προμήθεια ειδών Παντοπωλείου – Οπωροπωλείου, Κρεοπωλείου, Αρτοποιείου & Ιχθυοπωλείου προκειμένου να εξασφαλιστούν οι ανάγκες σίτισης του Παιδικού Σταθμού Χλόης και Βρεφονηπιακού Σταθμού Κοντού για το χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών σύμφωνα με την παρακάτω επισυναπτόμενη  πρόσκληση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά στο υπ ΄αριθ. Πρωτ.11290/30.8.2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ:22REQ011162019 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας και στην υπ. Αριθ. Μελέτη 10/2022 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού.

Σχετικά έγγραφα:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (ΑΔΑΜ:22PROC011168166)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
  3. ΜΕΛΕΤΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

 

Share