ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ,ΜΑΡΚΑΣ NISSAN , ΤΥΠΟΥ Cabstar ( ΔΙΑΞΟΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΝΙ), ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ KHΥ 6383 ΚΑΙ ΑΡΙΘ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ VWASHTF2481052695 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011286284)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη  δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά, στην: 

Προμήθεια ανταλλακτικών για την ετήσια συντήρηση του Υπ. Αρ. ΚΗΥ 6383 φορτηγού οχήματος, μάρκας Nissan (ημιφορτηγό ανατρεπόμενο) προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου. 

Προϋπολογισμού: 613,80 € με ΦΠΑ 24% .

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω εργασιών περιγράφονται αναλυτικά στο:

Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 12602/21-09-2022 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011279565 21-09-2022 ).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:

α) η υπ’ αριθ. 577 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με ( ΑΔΑΜ:22REQ011282987 και ΑΔΑ: 6ΒΕ8Ω68-0ΞΤ) και

β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 613,80 ευρώ, Κ.Α. 20.6671.01- Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή-συντήρηση  μεταφορικών μέσων , τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Α/Α Βεβ:579.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο (Κατευθυντήρια Οδηγία 24 – Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7)  όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 και θα περιλαμβάνουν:

➢ Την οικονομική προσφορά
➢ Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 12602/21-09-2022 Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του 
Ν.4782/2021), η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320037- 2297320047).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΓΓΕΛΑ ΤΑΛΕΒΗ

 

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 22REQ011279565)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share