ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΥΒΑΘΜΙΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011295074)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και  έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά στην:

Προμήθεια επιφανειακής πολυβάθμιας αντλίας νερού της Υπηρεσίας Ύδρευσης στο αντλιοστάσιο “Λαζάρηδες” της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας, που υδροδοτεί αποκλειστικά τον ορεινό οικισμό των Λαζάρηδων, προκειμένου να καλυφθούν οι καθημερινές ανάγκες των καταναλωτών.

Προϋπολογισμού: 1.984,00€ με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια των υλικών.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο:

Υπ ΄αριθ. Πρωτ.12611/21-09-2022 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011280975 21-09-2022 ).

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί:
α) η υπ’ αριθ. Α/Α 578 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑΜ:22REQ011282998) και (ΑΔΑ: 6ΠΟΔΩ68-8ΤΖ)
β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού 1.984,00 ευρώ, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ  80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με Α/Α Βεβ: 580.

Η δαπάνη θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 25.7131.01- Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων και ΜΟΤΕΡ και υποβρύχιους κινητήρες για το Δήμο και τα Τοπικά Διαμερίσματα, του προϋπολογισμού του έτους 2022.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές μπορεί να υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο (Κατευθυντήρια Οδηγία 24 – Απόφαση 01/15-04-2020 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΑΔΑ: ΨΟΗ0ΟΞΤΒ-ΦΔ7) όπως ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έως την Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 15:00 και θα περιλαμβάνουν:

  • Την οικονομική προσφορά
  • Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 12611/21-09-2022 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.
β. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του  Ν.4782/2021), η οποία σας επισυνάπτεται με την παρούσα πρόσκληση.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (2297320047)

Ο Δήμαρχος
ΙΩΑΝΝΗΣ Π. ΖΟΡΜΠΑΣ

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές (ΑΔΑΜ: 22REQ011280975)
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share