ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011390004)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά, στην:

Προμήθεια επίπλων για την αντικατάσταση των παλιών φθαρμένων επίπλων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του παιδικού σταθμού Χλόης του Δήμου Αίγινας.

Προϋπολογισμού: 3.013,20 € με ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.13301/04-10-2022 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ:22REQ011357158 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας.

Σχετικά αρχεία:

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

Share