ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΦΘΑΡΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΧΛΟΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011532113)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και με κριτήριο τη  δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομική του προσφορά,στην:

Προμήθεια επίπλων για την αντικατάσταση των παλιών φθαρμένων επίπλων με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του παιδικού σταθμού Χλόης του Δήμου Αίγινας.

Προϋπολογισμού: 3.334,36 € με ΦΠΑ 24%.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ.14150/19-10-2022 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση με ΑΔΑΜ: 22REQ011454266 που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας

 

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011454266)
  2. Πρόκληση Υποβολής Οικ. Προσφοράς (ΑΔΑΜ: 22PROC011532113)
Share