ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011533726)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο και  με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Προμήθεια – Εγκατάσταση συστήματος τηλε-ελέγχου σε επιπλέον επιλεγμένα οχήματα του στόλου του (ως επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος), προκειμένου να ελέγχει τη θέση και την κατάστασή τους αλλά και την κατάσταση – ποσότητα καυσίμων που φέρουν σε πραγματικό χρόνο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 14217/20-10-2021 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ011466715).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές Αίτημα (ΑΔΑΜ: 22REQ011466715)
  2. Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς (ΑΔΑΜ: 22PROC011533726)

Share