ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΗΨΗΣ, ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ, ΑΙΜΟΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠOΘΕΤΗΣΗ ΤΣΙΠ ΤΩΝ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011592692)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης άρθρου 118 του Ν.4412/2016 κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς κάθε ενδιαφερόμενο και με κριτήριο τη δυνατότητα της καλής και  έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης και την οικονομικότερη προσφορά στην:

Ανάθεση κτηνιατρικών υπηρεσιών εμβολιασμού, αιματολογικών εξετάσεων, χειρουργεία τραυματισμών, και τοποθέτησης τσιπ των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, απαραίτητες για την ευζωία των ζώων του νησιού μας και την μείωση του  πληθυσμού τους καθώς και για την προστασία της υγείας τους, σύμφωνα με όσα ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο: Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 14403/26-10-2022 Πρωτογενές Αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ:22REQ11493686).

Σχετικά έγγραφα:

  1. Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:22REQ11493686)
  2. Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς (ΑΔΑΜ: 22PROC011592692)
  3. Υπ. Δήλωση (Ποινικό Μητρώο)
  4. Υπ. Δήλωση (Περί μη αποκλεισμού)
Share