ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011645425)

Ο Δήμος Αίγινας προτίθεται να προβεί σε:

Προμήθεια λιπαντικών και λοιπών ειδών συντήρησης οχημάτων για τις ετήσιες ανάγκες των οχημάτων που διαθέτει ο Δήμος Αίγινας.

Προϋπολογισμού για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Δ (Λιπαντικά και λοιπά είδη συντήρησης οχημάτων): 17.391,00 € με ΦΠΑ 24%

Οι τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω προμήθειας περιγράφονται αναλυτικά στο:
Υπ ΄αριθ. Πρωτ. 14765/02-11-2022 πρωτογενές αίτημα – Τεχνική Έκθεση που έχει συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας (ΑΔΑΜ: 22REQ011546613) καθώς και στην υπ.αρ. 17/2022 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας.

Σχετικά έγγραφα: 

  1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΑΔΑΜ: 22PROC011645425)
  2. ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ (ΑΔΑΜ: 22REQ011546613)
  3. ΜΕΛΕΤΗ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Share