Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων πρός σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Κ.Ε.Δ.Α  ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ                       Αίγινα, 5 Δεκεμβρίου2016

Π. Αιγινήτου 4    Αίγινα   18010

e-mail: keda@aeginadimos.gr

22970 22067    22970 22035

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ανακοινώνει το ενδιαφέρον του για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, ελεύθερο επαγγελματία που θα περιλαμβάνει υπηρεσίες γραμματειακής υποστήριξης, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, οργάνωσης και εκτέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και προετοιμασίας υποβολής φακέλων σε επιδοτούμενα προγράμματα.

Έχοντας υπόψιν:

 1. Την υπ’ αριθμόν 151/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας περί ορισμού του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α.
 2. Την υπ’ αριθμόν 172/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας περί αντικατάστασης του Προέδρου της Κ.Ε.Δ.Α.
 3. Την υπ’ αριθμόν 49/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. για την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη των αναγκών σε παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, οργάνωσης και εκτέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και προετοιμασίας υποβολής φακέλων σε επιδοτούμενα προγράμματα, η οποία αναρτήθηκε στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: Ω9Χ6ΟΚ1Η – ΩΔ0
 4. Τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως έργου (Άρθρο 681)
 5. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Την υπ’ αριθμόν 41/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α. περί ορισμού τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης προμηθειών.
 7. Το γεγονός ότι η δαπάνη που προκαλείται από την παρούσα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό της Κ.Ε.Δ.Α.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους, φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για την κάλυψη των αναγκών σε παροχή υπηρεσιών γραμματειακής υποστήριξης, δημοσίων σχέσεων, επικοινωνίας, οργάνωσης και εκτέλεσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και προετοιμασίας υποβολής φακέλων σε επιδοτούμενα προγράμματα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Να είναι κάτοχος πτυχίου Ανωτάτου εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι) ή Τεχνολογικού εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) με ειδίκευση στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ή Προγραμματισμού Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ή αναγνωρισμένο Ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 2. Άριστη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ)
 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 4. Πολύ καλή γνώση γραφιστικών προγραμμάτων
 5. Να έχει αποδεδειγμένη μακροχρόνια εμπειρία στην οργάνωση και εκτέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων
 6. Να έχει αποδεδειγμένη μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας
 7. Να έχει αποδεδειγμένη μακροχρόνια εμπειρία στην συμμετοχή υλοποίησης φακέλων υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 8. Άδεια ικανότητας οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου

Κατά συνέπεια διευκρινίζεται ότι αν ουδείς υποψήφιος δεν έχει και τα οχτώ (8) προσόντα υπερτερεί ο υποψήφιος που έχει τα επτά (7) ανωτέρω προσόντα και ούτω κάθε εξής.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα προσόντα (1) και (2) αποκλείονται από την αξιολόγηση.

Λόγω της φύσης του έργου δύναται να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις της Κ.Ε.Δ.Α. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ ο ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί θα ενημερώνει τον Πρόεδρο της επιχείρησης, για την ημερήσια πορεία των εργασιών του, που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως και την 30 Απριλίου 2017, με δυνατότητα ανανέωσης για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τις ανάγκες της επιχείρησης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο δράσης της Κ.Ε.Δ.Α.

Η Κ.Ε.Δ.Α. δύναται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση να καταγγείλει και να λύσει μονομερώς την σύμβαση, που θα υπογραφεί με τον αντισυμβαλλόμενο – εξωτερικό συνεργάτη, οποτεδήποτε και πριν την λήξη της διάρκειας της.

Το ποσό της αμοιβής ορίζεται στα 775,00€ (συμπεριλαμβανομένου της παρακράτησης ΦΕΕ 20%) και πλέον ΦΠΑ 24%.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με την παράδοση Τιμολογίου Παροχής Υπηρεσιών ή απόδειξης λιανικών συναλλαγών για παροχή υπηρεσιών στο τέλος κάθε μήνα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εγγράφως πρόταση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ θα οφείλουν μέχρι και την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 να υποβάλλουν κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ΕΝΔΕΙΞΗ «Για την υπ’ αριθμόν 49/2016 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος» στα γραφεία της επιχείρησης, Π. Αιγινήτου 4, Αίγινα, Τ.Κ. 18010.

Η αποσφράγιση των φακέλων και η αξιολόγησή τους θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00 από την τριμελή επιτροπή αξιολόγησης, η οποία έχει οριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 22970 22067 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας (Κ.Ε.Δ.Α) διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια την σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Αντίγραφο των δύο όψεων ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.
 2. Αντίγραφα τίτλου σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται Πιστοποιητικό Αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
 3. Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη της επαγγελματικής εμπειρίας και των προσόντων.
 4. Βιογραφικό Σημείωμα (σύντομο).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για την ακρίβεια των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
 6. Αντίγραφο της άδειας ικανότητας οδήγησης επιβατικού αυτοκινήτου.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί: Α) στα γραφεία της επιχείρησης, Π. Αιγινήτου 4, Αίγινα, Τ.Κ. 18010, Β) στο Δήμο Αίγινας και θα αναρτηθεί Α) σε όλα τα τοπικά ΜΜΕ και Β) στην ιστοσελίδα του Δήμου Αίγινας.

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας