Πρόσκληση υποβολής οικ. προσφοράς για ανακαίνιση δημοτ. κληροδοτηματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα, 12/4/2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αρ. Πρωτ. 28
ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠ. ΑΛΥΦΑΝΤΗ (ΡΑΚΕΙΟ)
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Προς,
ΤΗΛ:2297320032
FAX: 2297025099 Κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 44-46 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Ο Δήμαρχος Αίγινας ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής του Κληροδοτήματος Σπύρου Αλυφαντή
(Ράκειο) και κατόπιν της υπ. αρ. 8/2018 απόφασης προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με την διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης, στην ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Β' ΟΡΟΦΟΥ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 44-46 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 8.149,28€
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους και
της εργασίας που θα απαιτηθεί. Σημειώνεται ότι για να γίνει δεκτή η προσφορά σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει
τιμή για το σύνολο της ποσότητας του υπό προμήθεια είδους και της εργασίας ως περιγράφεται στην υπ. αρ.
8052/5-7- 2017 Έκθεση Αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία επισυνάπτεται.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο ή μέρος των εργασιών που
περιγράφονται στην Έκθεση Αυτοψίας της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο με σφραγίδα και υπογραφή του ενδιαφερομένου,
στο γραφείο Κληροδοτημάτων του Δήμου Αίγινας (Οινώνης 3, Τ.Κ: 18010, Αίγινα) έως την Παρασκευή 27 Απριλίου
2018, ο οποίος θα περιέχει:
 Την οικονομική προσφορά
 Πλήρη τεχνική περιγραφή του υπό προμήθεια είδους, η οποία πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με τον
τρόπο, την τάξη και τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην υπ. αρ. 8052/5-7- 2017 Έκθεση Αυτοψίας
της Τεχνικής Υπηρεσίας, όπου θα αναφέρεται και η μάρκα ή εμπορική ονομασία του προσφερόμενου
είδους.
Για οποιαδήποτε διευκρίνηση – πληροφορία επί του θέματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο
Κληροδοτημάτων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες

Ο Δήμαρχος

Ως Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΜΟΥΡΤΖΗΣ


ΕΚΘΕΣΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας