ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ 2018-2019

ΑΔΑ: 6ΔΤ7Ω68-ΠΣΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αίγινα, 13-06-2018
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ Αριθμ. πρωτ.: 6487
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Αίγινας διακηρύσσει ότι:

Στις 27 Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ́ (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών), θα
διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Αίγινας (οδός Οινώνης 3) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την
παροχή υπηρεσίας που αφορά την «αποστολή των ειδοποιητηρίων λογαριασμών ύδρευσης του Δήμου
Αίγινας και της λοιπής επιστολικής αλληλογραφίας έτους 2018-2019 (από υπογραφής της σύμβασης και
για 12 ημερολογιακούς μήνες)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016. Ο
ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται 62.640,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις
προμηθευτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16. Οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν επαγγελματική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι υπηρεσίες κοινής
επιστολικής αλληλογραφίας και/ή υπηρεσίες ταχυμεταφοράς εγγράφων – δεμάτων. Ειδικότερα οι
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν για τη συμμετοχή τους στις ομάδες (Α)
και (Β) της σχετικής μελέτης Ειδική Άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων, ενώ για τη συμμετοχή τους στην ομάδα (Γ) της σχετικής μελέτης Γενική Άδεια,
αντίστοιχα.
Αντίγραφο της διακήρυξης καθώς και οποιαδήποτε άλλη σχετική ενημέρωση μπορούν να λάβουν οι
ενδιαφερόμενοι από το Γραφείο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας (αρμόδιος υπάλληλος κ.
Σκαφιδάς) όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλέφωνα: 22973-20036, 20019, 20033. Αντίγραφο της
διακήρυξης και τα τεύχη του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα αναζητήσουν στην
ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.aegina.gr.

Ο Δήμαρχος
Δημήτριος Μούρτζης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας