Δημοτική Επιτροπή

Σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΦΩ8Ω68-ΨΚΜ) τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής για τη θητεία από 3 Ιανουαρίου 2024 έως και 30 Ιουνίου 2026 είναι:

 

Πρόεδρος:

 • Ιωάννης Ζορμπάς – Δήμαρχος

Τακτικά μέλη πλειοψηφίας:

 1. Καραγιάννης Δημήτριος
 2. Μούρτζης Αντώνιος
 3. Θεριανός Στυλιανός
 4. Μπήτρος Σωτήριος

Αναπληρωματικά μέλη πλειοψηφίας:

 1. Σφήκας Ιωάννης
 2. Κασιμάκης Παναγιώτης
 3. Μαρίνος Νικόλαος
 4. Ζαμπέλης Βασίλειος
 5. Πτερούδης Νικόλαος

Τακτικά μέλη παράταξης μειοψηφίας:

 1. Αλεξίου Σίλα
 2. Πούντος Φώτιος

Αναπληρωματικά μέλη παράταξης μειοψηφίας:

 1. Ντελής Αντώνιος
 2. Μούρτζης Γεώργιος
Share