Διοίκηση Δήμου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

2297320013 2297320057 2297320058

dimarxos@aeginadimos.gr

grafeiodimarxou@aeginadimos.gr

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Ε. Καραγιάννης

Με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από: α) τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και β) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού και Συγκοινωνιών, την συντήρηση-επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής καθώς και την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
2. Τη μέριμνα και διαχείριση των κοιμητηρίων, καθώς και τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, της διαχείρισης βοσκοτόπων και ό,τι αφορά την κτηνοτροφία
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
5. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
6. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

2297320072

 

dimkaragiannis1967@gmail.com

texniki.ypiresia@aeginadimos.gr

 

Ύδρευσης & Αποχέτευσης

Αντώνιος Ι. Μούρτζης

Με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης από την Δ/νση του Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας.
2. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

2297320067

 

sakismourtzis@yahoo.gr

ydreusi@aeginadimos.gr

 

Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής

Στυλιανός Ν. Θεριανός

Με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, εκτός της μέριμνας και διαχείρισης των κοιμητηρίων, καθώς και την συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων και εκτός της εποπτείας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας

2. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
3. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

 

st.therianos@gmail.com

 

Αθλητισμού

Νικόλαος Χ. Μαρίνος

Με αρμοδιότητες:
1. Τη μέριμνα του σχεδιασμού και την εισήγηση για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.
2. Τη μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων που απευθύνονται στους νέους.
3. Την παρακολούθηση της λειτουργίας και δράσης δημοτικών δομών που εφαρμόζουν προγράμματα και δράσεις στον τομέα του αθλητισμού.
4. Την υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων στον τομέα του αθλητισμού.
5. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
6. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

2297320040 n.marinos@aeginadimos.gr

Πολιτικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

Σωκράτης Γ. Δούκας

Με αρμοδιότητες:
1. Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας το οποίο είναι αρμόδιο για τη διατύπωση εισηγήσεων σχεδιασμού και το συντονισμό δράσεων για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των καταστροφών στη διοικητική περιφέρεια της νήσου Αίγινας.
2. Το σχεδιασμό, προγραμματισμό και μεριμνά για την εφαρμογή μέτρων για την προαγωγή της δημόσιας υγείας. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που δίδονται στο Δήμο με τις ισχύουσες διατάξεις:
(α) τη φροντίδα εφαρμογής προγραμμάτων εμβολιασμών.
(β) τη φροντίδα υλοποίησης προγραμμάτων:
– Δημόσιας υγιεινής που οργανώνονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή από άλλα Υπουργεία, το κόστος των οποίων βαρύνει απευθείας τον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Υπουργείου.
− Εκτάκτων προγραμμάτων δημόσιας υγείας, τα οποία εκτελούνται με έκτακτη χρηματοδότηση.
− Προγραμμάτων δημόσιας υγείας που χρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) την έκδοση τοπικών υγειονομικών διατάξεων και λήψη μέτρων σε θέματα δημόσιας υγιεινής.
(δ) τη φροντίδα πληροφόρησης των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
(ε) την οργάνωση αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αντίστοιχες περιφερειακές υπηρεσίες ειδικών προγραμμάτων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

2297320056

 

mail@sokratisdoukas.gr

 

Ορισμός Αντιδημάρχων βάσει της Απόφασης Δημάρχου 64/2024 (ΑΔΑ: 69ΖΡΩ68-Ψ5Ξ)

Share