Κανονισμός λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Α.Ο.Α 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ (Δ.Α.Ο.Α.)

Ο παρόν Κανονισμός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 20/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας (ΑΔΑ: 6Θ0ΕΟΛΓ0-ΡΓΣ) καθώς και την υπ’ αριθμ. 156/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας (ΑΔΑ: 7ΙΜ0Ω68-ΣΞΤ)

*

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τον νέο Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΑΟΑ ο οποίος βασίζεται στην υπάρχουσα νομοθεσία και είναι επικαιροποιημένος και εμπλουτισμένος με τις απαραίτητες ρυθμίσεις, που καθιστούν ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη τη λειτουργία και διοίκηση του.

Πιστεύουμε ότι ο αθλητισμός αποτελεί δικαίωμα της κοινωνίας, ενασχόληση που δημιουργεί στα άτομα ευεξία και χαρά, προστατεύει την υγεία, κοινωνικοποιεί τους ανθρώπους, βελτιώνει την κοινωνική συνοχή και μπορεί να δημιουργήσει στους νέους, επαγγελματικές προοπτικές.

Η κατάρτιση κανονισμού λειτουργίας, αποτελεί υποχρέωση των φορέων και δη του ΔΑΟΑ προκειμένου να θεσπίσει τους όρους και τους κανόνες λειτουργίας για την υλοποίηση των δράσεων.

Τον κανονισμό λειτουργίας γνωστοποιεί στους χρήστες των εγκαταστάσεων, στους συμμετέχοντες στις δράσεις (αθλούμενους, συλλόγους, θεατές κ.α.) και γενικά, θέτει το πλαίσιο λειτουργίας του Τμήματος. Ο ανωτέρω κανονισμός λειτουργίας εισηγείται από τον ΔΑΟΑ και υποβάλλεται στο οικείο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

Η σύνταξη και εισήγηση νέου Κανονισμού είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας που καταβάλλει ο ΔΑΟΑ ώστε η λειτουργία του και οι αθλητικοί χώροι των οποίων έχει την ευθύνη να είναι σύμφωνοι και εναρμονισμένοι με τις ισχύουσες διατάξεις και Νόμους του Κράτους.

Η εναρμόνισή τους με τις κείμενες διατάξεις αποτελεί καθήκον και υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων έτσι ώστε η χρήση τους από την αθλούμενη νεολαία, τους δημότες και των αθλητικών ομάδων του Δήμου Αίγινας να γίνεται ακώλυτα και με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη του αθλητισμού και την ανάδειξη των ιδεών που προάγει.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός Αίγινας (ΔΑΟΑ) διά του παρόντος κανονισμού αποσκοπεί στην υποστήριξη , προαγωγή , και ανάπτυξη του αθλητισμού γενικότερα και ενδεικτικά την υποστήριξη και προαγωγή του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού όλων των ηλικιών ,την υποστήριξη του Σωματειακού Αθλητισμού την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό (ΔΑΟΑ). O ΔΑΟΑ για την εφαρμογή του παρόντος και για την άρτια λειτουργία του επικουρείται βάσιμα από τις Υπηρεσίες του Δήμου, τις οποίες εποπτεύει για τον σκοπό αυτό.

ΑΡΘΡΟ 3

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι αθλητικές εγκαταστάσεις λειτουργούν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες και ανάλογα με την εγκατάσταση, την ανάγκη για χρήση του χώρου, τα προγράμματα που υλοποιούνται καθώς και τις προπονητικές και αγωνιστικές υποχρεώσεις των αθλητικών φορέων.

Αναλυτικά, οι ώρες λειτουργίας για κάθε αθλητική εγκατάσταση καθορίζονται από τον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό (ΔΑΟΑ) και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές του δυνατότητες.

ΑΡΘΡΟ 4

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι εγκαταστάσεις του ΔΑΟΑ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων και δρώμενων, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη χρήση εισηγείται το ΔΣ του ΔΑΟΑ και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες. Στις αθλητικές εγκαταστάσεις υλοποιούνται ενδεικτικά:

Οργανωμένη άθληση και ελεύθερη άθληση για όλους.

Αθλητικές καλοκαιρινές δραστηριότητες.

Προγράμματα μύησης και εκμάθησης αθλήματος ή προγράμματα άσκησης και αθλητισμού για όλους.

Προπονήσεις οργανωμένων τμημάτων και ειδικά αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

Προπονήσεις οργανωμένων ομάδων σχολείων Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης.

Αγώνες συλλόγων, σχολικά πρωταθλήματα, προετοιμασία των αγωνιστικών παιδικών ομάδων των αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων.

Αγώνες ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα

Προπονήσεις αγωνιστικών ομάδων αναγνωρισμένων αθλητικών σωματείων που συμμετέχουν σε επίσημα πρωταθλήματα.

Κάθε είδους αθλητική δραστηριότητα, όπως αγώνες, πρωταθλήματα, αθλητικές – εκπαιδευτικές κατασκηνώσεις, κ.λπ.

Ακόμη μπορούν με εισήγηση του ΔΣ του ΔΑΟΑ να πραγματοποιούνται πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, όπως σεμινάρια, συναυλίες, κ.λπ. Χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του μπορούν να κάνουν:

Φορείς του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ – Ν.Π.Ι.Δ .

Αθλητικοί φορείς (Ομοσπονδίες, Σωματεία, Σύλλογοι, Ιδιωτικές Σχολές άθλησης) Δημόσια – Ιδιωτικά Σχολεία

Φυσικά Πρόσωπα

Προτεραιότητα στη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων έχουν τα προγράμματα, οι εκδηλώσεις και οι εν γένει δραστηριότητες του ΔΑΟΑ. Οι εναπομείνασες ώρες μετά και την κατανομή ωρών στα αθλητικά σωματεία, τους συλλόγους και τις ομάδες που αιτούνται τη χρήση για τις προπονητικές και αγωνιστικές τους υποχρεώσεις διατίθενται προς χρήση σε κάθε ενδιαφερόμενο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Το ΔΣ του ΔΑΟΑ πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου καθορίζει το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά:

Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ΔΑΟΑ.

Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.

Τις αιτήσεις που μπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση των χώρων.

Το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμες ώρες για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, καθώς και άτομα που δεν είναι αθλητές ή δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.

Το γεγονός ότι τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων.

Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη αιτιολογημένη γνώμη του ΔΑΟΑ και ύστερα από έγγραφο αίτημα του κάθε Σωματείου.

Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, πρέπει να προβλέπονται ώρες προπόνησης για τα προγράμματα αθλητισμός για όλους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.

Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται με νεώτερη απόφαση του ΔΑΟΑ

Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα – πρόγραμμα αγώνων προς τον ΔΑΟΑ από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να

ορίζουν τους αγώνες τους μισή ώρα μετά την είσοδό τους στον αγωνιστικό χώρο, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.

Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώνουν εγκαίρως τον ΔΑΟΑ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

6.1 παραχώρηση σε αθλητικά σωματεία

Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά- Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται την χρήση των εγκαταστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία με έδρα εντός της περιφέρειας του Δήμου Αίγινας θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς τον ΔΑΟΑ για τη χρήση των χώρων αυτών, πριν το μήνα Αύγουστο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, Σε περίπτωση αλλαγής των αναγκών χρήσης απαιτείτε νέα αίτηση προς τον ΔΑΟΑ Στη αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:

Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

Στην ανωτέρω γραπτή αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.

Το ΔΣ του ΔΑΟΑ εξετάζει τα ανωτέρω αιτήματα και με αιτιολογημένη απάντησή εντός είκοσι (20) ημερών εισηγείται την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης. Σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης κατανέμει με αυτήν κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα σε κάθε Σωματείο Ο υπεύθυνος υπάλληλος του ΔΑΟΑ είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των προγραμμάτων.

6.2 παραχώρηση σε φορείς του δημοσίου, ν.π.δ.δ και ν.π.ι.δ. (εκτός αθλητικών

σωματείων).

Σε περίπτωση που φορείς του Δημοσίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή

ιδιωτικού δικαίου επιθυμούν να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του

ΔΑΟΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν γραπτή αίτηση στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά:

Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.

Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

Στην αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.Ενώ θα ακολουθείται η ανωτέρω σχετική διαδικασία με το άρθρο 7,1 σχετικά με τη χρήση από τα αθλητικά σωματεία.

6.3 παραχώρηση σε φυσικά πρόσωπα.

Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση τους στις εγκαταστάσεις του ΔΑΟΑ που δε συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό όπως αυτές ορίζονται από τον ΔΑΟΑ σχετικά με το πρόγραμμα των εγκαταστάσεων.

Τα φυσικά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του. Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να παραλάβουν και να συμπληρώσουν ειδικό έντυπο από τον ΔΑΟΑ που θα περιέχει χώρο για φωτογραφία και την καταγραφή των ατομικών στοιχείων του αθλούμενου καθώς και ειδικό χώρο για βεβαίωση ιατρού .

Με την έγκριση της εγγραφής τους, τους δίνεται κάρτα μέλους με συγκεκριμένο αριθμό μέλους, την επωνυμία του ΔΑΟΑ, το ονοματεπώνυμο του αθλητή καθώς και την περίοδο που αφορά, την οποία υποχρεούνται να επιδεικνύουν κατά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το παρόν άρθρο οποιοσδήποτε κάνει χρήση των εγκαταστάσεων του ΔΑΟΑ , με οποιονδήποτε τρόπο , με την παρουσία του και μόνο δηλώνει ότι είναι υγιείς , ότι έχει λάβει γνώση του κανονισμού και εισέρχεται στους χώρους με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Κατά την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι υπεύθυνοι για τυχόν φθορές που θα προκληθούν με υπαιτιότητά τους.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Μετά την απόφαση του ΔΑΟΑ η οποία επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, υπογράφεται μεταξύ του ΔΑΟΑ και του ενδιαφερόμενου φορέα ή Σωματείου/ Συλλόγου, σύμβαση χρήσης – παραχώρησης της αθλητικής εγκατάστασης όπου περιλαμβάνονται, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα :

Η εγκατάσταση που παραχωρείται.

Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.

Το ύψος του τυχόν αντιτίμου, τον τρόπο και χρόνο καταβολής του.

Τα κινητά πάγια του Τμήματος που πιθανόν θα χρησιμοποιήσει ο φορέας.

Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες θα γίνεται χρήση του χώρου.

Την υποχρεωτική συμμόρφωση του με τις ισχύουσες διατάξεις και κανόνες για την ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.

Ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και το αποδέχεται στο σύνολό του.

Τις εγγυήσεις, χρηματικές ποινές και κυρώσεις που θα επιβληθούν σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης.

Η σύμβαση υπογράφεται εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την γραπτή έγκριση της παραχώρησης και ο ενδιαφερόμενος οφείλει να καταθέσει πλήρες πρόγραμμα του προγράμματος ή της εκδήλωσης που θα πραγματοποιήσει στο χώρο. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης με υπαιτιότητα του ενδιαφερόμενου η έγκριση ανακαλείται.

θα καταβάλλεται άμεσα η τυχόν συμβολική συμμετοχή, όπου αυτή δύναται να υπάρχει ως απαραίτητη και μη προϋπόθεση, και θα κόβεται νόμιμο παραστατικό, στο οποίο θα αναφέρονται :

Τα ονοματεπώνυμα των προσώπων.

Η εγκατάσταση – ο χώρος που τους παραχωρήθηκε και η δραστηριότητα την οποία θα αναπτύξουν.

Η ημέρα, ώρα και διάρκεια κατά τις οποίες θα γίνει η χρήση της εγκατάστασης.

Το ακριβές ποσό / είδος του αντιτίμου.

Σε περίπτωση παραβίασης όρου ή όρων του παρόντος κανονισμού η σύμβαση χρήσης ανακαλείται και ματαιώνεται η διάθεση των χώρων.Η ανάκληση οποιουδήποτε αιτήματος που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο, γίνεται μόνο με έγγραφη υπογεγραμμένη αίτηση του ενδιαφερόμενου.Οι ενδιαφερόμενοι φορείς ή Σωματεία/ Σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που χρησιμοποιούν και πρέπει να συμμορφώνονται με τον παρόντα Κανονισμό και τις σχετικές υποδείξεις του ΔΑΟΑ

Για κάθε πρόβλημα ή παράπονο οι προπονητές, τα σωματεία ή οι ιδιώτες θα πρέπει να απευθύνονται εγγράφως στον ΔΑΟΑ

ΑΡΘΡΟ 8

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Οποιαδήποτε παράδοση ή παραλαβή χώρου ή εξοπλισμού του Τμήματος γίνεται προς τον ενδιαφερόμενο με την υπογραφή πρωτοκόλλου, μετά την οποία ο ενδιαφερόμενος αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων του Τμήματος που παραλαμβάνει και ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε απώλεια ή φθορά. Η παράδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο γίνεται από το ΔΑΟΑ με την ίδια διαδικασία όπου αναγράφονται τυχόν φθορές, απώλειες ή καταστροφές σε εξοπλισμό ή υλικό. Η αποτίμηση αυτών γίνεται από το ΔΑΟΑ και

σύμφωνα με έκθεση που συντάσσει ο αρμόδιος υπάλληλος ή η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ενημερώνεται εγγράφως ο χρήστης της εγκατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

 

Την ευθύνη διαχείρισης των συμμετεχόντων όπως και των θεατών σε αθλητικές εκδηλώσεις και αγώνες καθώς και τη διακίνηση του απαραίτητου υλικού και εξοπλισμού έχει ο οργανωτής στον οποίο έχει διατεθεί η χρήση της αθλητικής εγκατάστασης. . Επίσης, ο διοργανωτής φέρει έναντι του ΔΑΟΑ την ευθύνη για τυχόν φθορές, καταστροφές και εν γένει ζημιές στην εγκατάσταση όπως και στο σταθερό και φορητό εξοπλισμό της εγκατάστασης. Με απόφαση του ΔΑΟΑ προσδιορίζονται οι εγγυήσεις και οι χρηματικές ποινές οι οποίες περιγράφονται στη σύμβαση της χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΜΒΟΛΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμβολική συμμετοχή όπου απαιτείται ή συμφωνείται, θα διαμορφώνεται ανάλογα με την εγκατάσταση, το είδος της δραστηριότητας και τη διάρκεια κατά την οποία θα γίνεται χρήση του χώρου, και θα ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Δίνεται, επίσης, στην ευχέρεια του ΔΑΟΑ να εισηγηθεί τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εγκαταστάσεις θα παραχωρούνται χωρίς την καταβολή συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 11

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Για να επιτραπεί η είσοδος σε οποιαδήποτε αθλητική εγκατάσταση, πρέπει κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους καθώς επίσης είναι υπεύθυνοι και για τυχόν ατυχήματα. Κανένας αθλητής δεν επιτρέπεται να κάνει χρήση των χώρων και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή, ο οποίος είναι και υπεύθυνος

για τυχόν ατύχημα. Τα μεμονωμένα άτομα δεν πρέπει να κάνουν χρήση των αθλητικών οργάνων χωρίς την παρουσία καθηγητή φυσικής αγωγής.

Τα σωματεία υποχρεούνται να προσλαμβάνουν προπονητές σύμφωνα με τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο.

Η εμφάνιση των αθλητών πρέπει να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση, π.χ. φόρμες, υποδήματα, σκουφάκια, μπάλες, κ.λπ.. Όταν εισέρχονται σε χώρους άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη έχει ο σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο υπάλληλος του ΔΑΟΑ.

Ο ΔΑΟΑ και το προσωπικό του κάθε χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συμβάντα (ατυχήματα, κλπ) στην προπόνηση των αθλητών του συλλόγου. Στην αρχή της περιόδου των προπονήσεων πρέπει να υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του αθλητικού σωματείου, υπογεγραμμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου και από ιατρό, με την οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι: «Ουδεμία ευθύνη φέρει το προσωπικό του κάθε αθλητικού χώρου του ΔΑΟΑ.

ΑΡΘΡΟ 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΜΟΝΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους η αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη του γονέα του.

Στις περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης από μεμονωμένα άτομα, οι χρήστης συμμετέχουν με δική τους ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη των γονέων τους και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα όσα περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας.

Κάθε προπονητής, που είναι υπεύθυνος συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του ΔΑΟΑ σχετικά με την έναρξη και λήξη της προπόνησης, τη χρήση των αποδυτηρίων, κ.λπ.

Η συμπεριφορά των αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του ΔΑΟΑ πρέπει να είναι κόσμια.

Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια της προπόνησης πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ

Σε κάθε περίπτωση χρήσης των χώρων άθλησης του ΔΑΟΑ καθώς και χρήσης των οργάνων του, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά πρέπει να φροντίζει ώστε να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του ΔΑΟΑ. Οι εσκεμμένες φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των χώρων άθλησης του Δήμου από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες και Σωματεία τιμωρούνται οπωσδήποτε.

Η τιμωρία μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου το οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500,00 €.

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή ποινής είναι ο ΔΑΟΑ , που επιλαμβάνεται άμεσα Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.

Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο σύλλογος στον οποίο ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός αν η φθορά είναι η συνήθης και οφείλεται άμεσα στις συνθήκες που δημιουργούνται από την κατά προορισμό χρήση των οργάνων, των αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου

ΑΡΘΡΟ 14

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ

Κάθε φορέας που προπονείται στην αθλητική εγκατάσταση έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. Απαγορεύεται η μόνιμη χρήση των αποδυτηρίων.

Ο υπάλληλος του ΔΑΟΑ δεν είναι αρμόδιος και υπεύθυνος να τοποθετεί, μετακινεί, μεταφέρει τα αθλητικά όργανα όπως μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, βάρη, βατήρες, τέρματα κλπ, εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του Συλλόγου. Ο προπονητής του Συλλόγου έχει την ευθύνη της τοποθέτησης στην έναρξη της προπόνησης του βασικού σταθερού εξοπλισμού και της μετακίνησης αυτού μετά την λήξη της προπόνησης.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ

Απαραίτητη προϋπόθεση για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του. Στις περιπτώσεις που δεν παρίσταται προσωπικό του ΔΑΟΑ , του δήμου ή εκπρόσωπος του ΔΑΟΑ , απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων , και γενικότερα η χρήση των χώρων του Δήμου.

Η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα σε οποιοδήποτε χώρο διέπεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις που αφορούν το κάθε άθλημα.

Κατά τη διεξαγωγή του αγώνα η γηπεδούχος ομάδα είναι υπόχρεη να περιορίζεται στα όρια του ωραρίου. Ενώ σε περίπτωση αναβολής του επόμενου αγώνα, η υπαίτια για την καθυστέρηση ομάδα θα θεωρείται ότι δεν συμμορφώνεται με τον παρόντα κανονισμό με τις συνέπειες που προβλέπονται από αυτόν.

Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος. Οι σύλλογοι και τα σωματεία είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των προϋποθέσεων για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα, για το σκοπό αυτό μπορεί να συνεργάζεται με τα αστυνομικά όργανα και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας, φθορών κ.λ.π.

Μία και μισή ώρα πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, χρονόμετρα, από τον υπάλληλο στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.

Στους αγώνες με ευθύνη των Σωματείων ή της Ομοσπονδίας, υποχρεούται να

παρίστανται ιατρός-νοσοκόμος, και να εξασφαλίζονται φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό. Ο ΔΑΟΑ είναι υποχρεωμένος να διαθέτει εξοπλισμένο χώρο ιατρείου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΚΩΛΥΜΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η παραχώρησή τους όταν ο ΔΑΟΑ έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις επίσης δεν διατίθενται όταν οι αιτήσεις υποβάλλονται εκπρόθεσμα ή είναι ελλιπείς ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το Δήμο.

Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα μετά από σχετικό έλεγχο πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας.

Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα κανονισμό ή με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων.

Αιτήματα που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, είναι ελλιπή ή οι αιτούντες έχουν οφειλές προς το Δήμο δεν γίνονται δεκτά.

Όταν ο αιτών δεν πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 17

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό ενδεικτικά είναι :

Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης. Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση. Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.

Η επικόλληση ή ανάρτηση υλικού, αφισών, αυτοκόλλητων, πινακίδων, πανό, λογοτύπων χωρίς την έγκριση του ΔΑΟΑ.

Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.

Η είσοδος κατοικίδιων ζώων σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

(Εξαιρούνται τα κατοικίδια ως συνοδοί Ατόμων με Αναπηρία)

Η είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσικλέτες , καροτσάκια)

ΑΡΘΡΟ 18

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι διαφημίσεις αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται από τον ΔΑΟΑ και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών.

Ο ΔΑΟΑ δύναται σε προσδιορισμένα με απόφασή του τμήματα των ως άνω επιφανειών των αθλητικών χώρων να τοποθετεί τα εμβλήματα του ΔΑΟΑ ή/και του Δήμου Αίγινας ή διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του ΔΑΟΑ.

Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης.

Οι διαφημιστικοί χώροι δύνανται να διατίθενται από τον ΔΑΟΑ έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται και εγκρίνεται με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες ομοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων να γνωστοποιούν στο ΔΑΟΑ τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του ΔΑΟΑ και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς χώρους.

Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε συμπεφωνημένα με το ΔΑΟΑ σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα υποχρεούνται στην καθαίρεση ή απομάκρυνση των ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αμέσως μετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων. Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες των αθλητικών χώρων ή άλλων διαφημιστικών πινακίδων.

Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 19

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Απαγορεύεται υπάλληλος του ΔΑΟΑ για τα κατά ειδικότητα και θέση εργασίας καθήκοντά του που υποχρεούται να προσφέρει στο ωράριο εργασίας του να λαμβάνει αμοιβή από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή Ιδιώτες.

Καθήκον των υπαλλήλων, που έχουν οριστεί να βρίσκονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι η άψογη συμπεριφορά προς κάθε άτομο, ακόμη και επισκέπτη των χώρων άθλησης, καθώς και η εξυπηρέτηση σε κάθε περίπτωση, σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων. Επίσης, μεριμνούν, φροντίζουν και

επιβλέπουν ώστε να μην προκαλούνται καταστροφές και φθορές από χρήση πέραν του επιτρεπόμενου από το πρόγραμμα.

Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο συμβάντων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το ΔΑΟΑ. Στο βιβλίο αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους αθλητικούς χώρους ή κατά περίπτωση οι εκπρόσωποι του ΔΑΟΑ καταχωρούν αξιοσημείωτα γεγονότα σε σχέση με την κατάσταση και την χρήση των αθλητικών χώρων ή οργάνων ή την συμπεριφορά ομάδων, αθλητών, φιλάθλων και λοιπών

σχετικών παραγόντων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.

Οι ανωτέρω καταχωρίσεις λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση του ΔΑΟΑ Νομικού Προσώπου προκειμένου αυτή να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ή να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 20

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση της χρήσης γραφείων, αποθηκών, αποδυτηρίων ή άλλων χώρων των αθλητικών εγκαταστάσεων σε αθλητικά σωματεία ή συλλόγους.

Ο ΔΑΟΑ δύναται να παραχωρεί προσωρινά και έναντι αντιτίμου ή μη, κάποιον από τους παραπάνω χώρους, που δεν χρησιμοποιείται και οπωσδήποτε δε βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων.

Κάθε προσωρινή ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται μετά από εισήγηση από το ΔΑΟΑ του ύψους του ενοικίου, που θα πρέπει ο αθλητικός φορέας να καταβάλει και του ορισμένου χρόνου που γίνεται η παραχώρηση.

Κυλικεία μπορούν να λειτουργούν στους αθλητικούς χώρους, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και η εκμίσθωσή τους γίνεται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα σχετικό νόμο. Οι ώρες λειτουργίας των κυλικείων ακολουθούν αυτές των αθλητικών χώρων και αναφέρονται στο σχετικό συμφωνητικό μισθώσεως.

Στα κυλικεία και λοιπούς αθλητικούς χώρους απαγορεύεται η διάθεση αλκοολούχων ποτών, προϊόντων καπνού και κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και ιδιοσκευασμάτων.

Ο μισθωτής ή διαχειριστής του κυλικείου είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα του χώρου.

Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους.

Απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής και γενικά απαγορεύεται η κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών στους αθλητικούς χώρους.

Υπεύθυνος για την οροθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στους χώρους των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι ο ΔΑΟΑ

Η διάθεση των χώρων τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων θα γίνεται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ΔΑΟΑ δύναται να προσδιορίζει και άλλους χώρους, για τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων οιασδήποτε μορφής.

Δεν επιτρέπεται να καλύπτονται ή να μετακινούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα εμβλήματα του Δήμου Αίγινας.

Το οιοδήποτε διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο από Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους έως Ιούνιο επομένου έτους και δύναται να αναπροσαρμόζεται.

Εκτός από τις οροθετημένες πινακίδες μπορούν να τοποθετούνται και κινητές πινακίδες από τις αγωνιζόμενες ομάδες και λοιπούς δικαιούχους (ΕΟΠΕ, ΕΠΣ κλπ), σε συμφωνούμενα σημεία στους αγωνιστικούς χώρους αρμοδιότητας του ΔΑΟΑ κατά την διάρκεια των αγώνων σύμφωνα και με τις προκηρύξεις των αντίστοιχων ομοσπονδιών, με την υποχρέωση των δικαιούχων ομάδων και φορέων να καθαιρούν τις ως άνω διαφημιστικές πινακίδες μετά το τέλος των αγώνων και να καθαρίζουν τους αντίστοιχους χώρους.

Τα διαφημιστικά έσοδα από αυτές, θα εισπράττουν οι ομάδες και θα αποδίδουν το νόμιμο ποσοστό των ανωτέρω εσόδων στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, βάσει του άρθρου 56 του νόμου 2575/99 όπως ισχύει, με την προσκόμιση των αντίστοιχων συμφωνητικών τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την έναρξη του αγώνα στον οποίο αφορούν.

Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κλπ, κλειδιά έχει το προσωπικό του Δημοτικού χώρου άθλησης σύμφωνα με απόφαση του ΔΑΟΑ

Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους. Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί την Ελληνική Αστυνομία.

Η κατανάλωση ή/και χρήση κάθε είδους φαρμάκων, φαρμακευτικών ή παρεμφερών ουσιών και (ιδιοσκευασμάτων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός των προπονητικών χώρων.

Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο, προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Σκοπός του είναι να λειτουργήσει ως ανοικτό forum ιδεών, σκέψεων και προτάσεων κάθε είδους στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας. Το κάθε υλικό θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος – κατά την κρίση του – θα εγκρίνει την ανάρτησή του ή μη, καθώς και το χώρο – χρόνο ανάρτησης αυτού.

Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι κόσμια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προϊστάμενος ή ο υπεύθυνος υπάλληλος του ΔΑΟΑ ορίζεται ως αρμόδιος για την απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού

σωματείου, την διακοπή αγώνα όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός λειτουργίας και όταν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο , στην κερκίδα και στους βοηθητικούς χώρους , σταδίου, γηπέδου ποδοσφαίρου. Εξαίρεση αποτελούν ειδικά εκπαιδευμένα ζώα ασφαλείας. ή συνοδοί ΑΜΕΑ

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ποδήλατα και μηχανές. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α.

Η είσοδος και η έξοδος των αθλούμενων θα γίνεται από μία και μόνο είσοδο – έξοδο ορισμένη από τον ΔΑΟΑ.

Απαγορεύεται σε μη αθλούμενο η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο

Απαγορεύεται σε είσοδος στον αγωνιστικό χώρο σε ανήλικους χωρίς συνοδεία

Η φύλαξη – προστασία προσωπικών αντικειμένων είναι ευθύνη των κατόχων τους.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Αίγινας

Σταμάτης Μαρμαρινός

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας