Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010) (11-Μαρτ-2022 19:00)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης στις 11/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 παρ. 2 και 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 2 και 5 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Ενημέρωση Προέδρου
2. Αίτημα Α.Σ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
3. Αίτημα Ο.Α.Κ ΑΙΓΙΝΑΣ
4. Αίτημα Γραφείου Αιμοδοσίας Δήμου Αίγινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share