«Κατεπείγουσα Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 184 παρ. 1 του Ν.4635/2019 και  την εγκύκλιο με αρ.375/Α.Π.39167/2- 6-2022 του ΥΠ.ΕΣ και το άρθρο 78 του Ν.4954/2022, του Ν.5013/2023)» (16/06/2023 – ώρα 12:00΄ – 13:00΄)

Σας καλούμε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια περιφοράς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δηλώσεων, στις 16/06/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00΄ – 13:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με το εξής θέμα: 

1. Εξέταση του αιτήματος της κας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ (αριθμ. πρωτ . 3989/30-03-2023) για την παραχώρηση του δημοτικού γηπέδου μπάσκετ

Για τα θέμα σας αποστέλλουμε ηλεκτρονικά (μέσω της γραμματείας του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΟΑ) σχετικό υλικό και παρακαλείσθε μέχρι την ως άνω ημέρα και ώρα να ενημερώσετε ηλεκτρονικά (μέσω e-mail: p.argyropoyloy@gmail.gr) ή τηλεφωνικά (22973-20037 ή 6976-689678) την ειδική γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΟΑ, κα. Πηνελόπη Αργυροπούλου, για την ψήφο σας επί του θέματος.

Το ανωτέρω θέμα συζητείται, εκτάκτως, γιατί τυχόν καθυστέρηση στη λήψη απόφασης επί του θέματος θα δημιουργήσει πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Νομικού Προσώπου.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΑΟΑ

Μάριος Γκαρής

Share