Πρόσκληση σύγκλησης Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Α.Ο.Α. (24 Μαρτίου 2023 – 19:00)

Σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις 24 Μαρτίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στο χώρο του Παλαιού Δημαρχείου με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Ενημέρωση Προέδρου

2. Εξουσιοδότηση για τις τραπεζικές συναλλαγές το ΔΑΟΑ στους λογαριασμούς της Εθνικής Τράπεζας .

3. Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών έτους 2023 δυνάμει του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 .

4. Επιτροπή διαγωνισμών για την εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά ή μίσθωση από τον ΔΑΟΑ πραγμάτων ανηκόντων σε τρίτους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 καθώς και τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 3 του ΠΔ 270/ 11-3-1981.

5. Προγραμματισμός πολιτιστικών και αθλητικών δράσεων έτους 2023 στην περιοχή αρμοδιότητάς μας

6. Πρότυποσυμφωνητικό παραχώρησης χώρουχρόνου του δημοτικού αθλητικού κέντρου Αίγινας σε οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο αθλητικό ή μη φορέα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΚΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ

Share