Κλήρωση για την ανάδειξη μελών επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμών εκποίησης, εκμίσθωσης, αγοράς ή μίσθωσης πραγμάτων από το Δήμο

Αναρτήθηκε στην Διαύγεια το σχετικό πρακτικό κλήρωσης με αρ.πρωτ. 3432/2021 και ΑΔΑ: ΨΠΞΡΩ68-Ω39

Share