Πρόσκληση σε Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 28/3/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Αίγινα  21   Μαρτίου  2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ                                           
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ             Α.Π.: 4117
.                                                Προς:
                                   1. κ. Μούρτζη Γεώργιο  .  2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη  . 3. κ. Πάλλη Στυλιανό   .4. κ. Θεριανό Στυλιανό  .5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη .  6. κ. Δούκα Σωκράτη    Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                                  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που   θα  πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού  κτιρίου (οδός Οινώνης 2),  στις  28  Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα  12.00΄  για  να συζητήσουμε  τα  πιο  κάτω  θέματα ημερήσιας  διάταξης:
1. Επαναφορά του θέματος εξ αναβολής για λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ’  αρ. 1020/ 10167/ 4-ιγ/ 30-08-1990 άδειας λειτουργίας κατ/τος “Αναψυκτήριο”, που   είχε εκδοθεί από το Α.Τ. Αίγινας επ’ ονόματι κ. Καραβάνα Μιχαήλ, που βρίσκεται

στην Πλαζ Παναγίτσα, στην πόλη της Αίγινας λόγω πολεοδομικών παραβάσεων.

2. Λήψη απόφασης για έγκριση οριστικής διευθέτησης του ρέματος στην περιοχή

Σαρπά, της Τοπικής Κοινότητας Πέρδικας Αίγινας από γραφείο μελετών με δαπάνη

του αιτούντα κ. Κεραμιδάρη Νεκτάριου, προκειμένου να μπορέσει σύμφωνα με το

νόμο και τις κείμενες διατάξεις, να προχωρήσει στην αξιοποίηση της ιδιοκτησίας του

καθώς επίσης και στην προστασία αυτής από πλημμύρες, κατόπιν υπηρεσιακού

σημειώματος του κ. Βλαστού Νικολάου.

3. Λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας παραλιών στην Αίγινα, κατόπιν πρότασης του

Δημοτικού Συμβούλου και αντιπροέδρου της Ε.Π.Ζ. κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη.

 

    

                                                                                             Ο Πρόεδρος της

Κοινοποίηση:                                                               Επιτροπής Ποιότητας Ζωής            

1. Γραφείο Δημάρχου                                               

2. Γραφεία Αντιδημάρχων

                                                                              Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

                                                                                          Αντιδήμαρχος

 

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας