Πρόσκληση σε  συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγινα 20 Μαΐου 2016
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Α.Π.: 7269

Προς:

1. κ. Μούρτζη Γεώργιο 2. κ. Μαρμαρινό Σταμάτη 3. κ. Πάλλη Στυλιανό 4. κ. Θεριανό Στυλιανό 5. κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη 6. κ. Δούκα Σωκράτη

Δημοτικούς Συμβούλους – μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα Γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός
Οινώνης 2), στις 25 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00΄ για να συζητήσουμε
το πιο κάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Επαναφορά του θέματος και λήψη απόφασης περί ανάκλησης της με αριθμό πρωτ.

2790/6-6- 1995 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «Καφενείο –

Αναψυκτήριο», του κ. Γεροντή Ευάγγελου, επί της οδού Παν. Ηρειώτη στην πόλη

της Αίγινας, κατόπιν της με αριθμό 15/2016 Απόφασης της Ε.Π.Ζ., η οποία έδωσε

προθεσμία δέκα ημερών για την τακτοποίηση των οικονομικών οφειλών του

ανωτέρω.

Ο Πρόεδρος της

Κοινοποίηση: Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

1. Γραφείο Δημάρχου

2. Γραφεία Αντιδημάρχων

Κωνσταντίνος Γεννίτσαρης

Αντιδήμαρχος

Share

About admin

Ο επίσημος ιστοχώρος του Δήμου Αίγινας