Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (5 Απρ. 2022 – 14:00)

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 05η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643 και με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τα εξής θέματα:

1. Συζήτηση και σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2021 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας και διαβίβαση αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε Μονάδα παραγωγής ασφαλτομίγματος και αργότερα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη θέση «Μπούλμερι» Λαζάρηδων του Δήμου Αίγινας.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης των υπ’ αριθμόν 51/2021 και 110/2021 αποφάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας και εισήγηση αυτών προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share