Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (23 Δεκ. 2022 – 10:00πμ)

Σας καλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 23η του μηνός Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την υπ’ αρ. αρ. 374 και με αρ. πρωτ. 39135/30.05.2022 (Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους της υπηρεσίας ύδρευσης έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2. Καθορισμός του ανταποδοτικού τέλους φωτισμού και καθαριότητας και δημοτικού φόρου έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

3. Καθορισμός δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Ύδρευσης του Δήμου Αίγινας έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

4. Καθορισμός προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Αίγινας έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

5. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (ΤΑΠ) έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου μας.

6. Προσδιορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2023 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης πινακίδων σήμανσης επί οδών του Δήμου Αίγινας (Σχετ. τα υπ’ αρ. πρωτ. 10423/31.08.2022, 14625/01.11.2022 και 16543/8.12.2022 υπηρεσιακά σημειώματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κολονακίων επί οδών του Δήμου Αίγινας (Σχετ. τα υπ’ αρ. πρωτ. 10485/30.08.2022 και 11493/07.09.2022 υπηρεσιακά σημειώματα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας). .

9. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αχιλλέως στην πόλη της Αίγινας με σκοπό την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (Σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 16541/8.12.2022 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 8082/23.06.2022 αίτηση του κου Σ.Α.)

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share