Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (14 Φεβρ. 2023 – 12:00μμ)

Παρακαλούμε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Δημοτικού κτιρίου (οδός Οινώνης 3) την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00΄, με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί χορήγησης άδειας απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων επί της οδού Αχιλλέως στην πόλη της Αίγινας με σκοπό την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (Σχετ. το υπ’ αρ. πρωτ. 454/25.01.2023 υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αίγινας).

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης χορήγησης θέσης στάθμευσης λόγω αναπηρίας (σχετ. η υπ’ αρ. πρωτ. 8082/23.06.2022 αίτηση του κου Σ.Α.)

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας για την ασφαλή διέλευση των πεζών.

4. Συζήτηση και σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2022 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Αίγινας και διαβίβαση αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.

5. Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας επιβατικής ιππήλατης άμαξας για ερασιτεχνική χρήση στην περιοχή της Σουβάλας Αίγινας, στον κ. Α. Α., κατόπιν της με αρ. πρωτ. 14357/25.10.2022 αίτησης του

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share