Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (29 Οκτ. 2021 – 10:00πμ)

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 29η του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τη με αρ. 163/29-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με τα εξής θέματα:

1. Προσδιορισμός των ανταποδοτικών τελών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης για το 2022 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

2. Καθορισμός δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Αίγινας έτους 2022 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

3. Προσδιορισμός των ανταποδοτικών τελών της Υπηρεσίας Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της ΟΥ του Δήμου μας.

4. Καθορισμός δαπανών και προστίμων που προκύπτουν από τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Αίγινας έτους 2022 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

5. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2022 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου μας.

6. Προσδιορισμός του τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2022 κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

7. Προσδιορισμός του τέλους αποκομιδής και μεταφοράς ογκωδών αντικειμένων και κλαδεμάτων κατά το άρθρο 8 του κανονισμού καθαριότητας (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

8. Καθορισμός τέλους χρήσης βυτιοφόρου οχήματος Δήμου για την εκκένωση βόθρων του Δήμου Αίγινας κατόπιν υπηρεσιακού σημειώματος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share