Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (21-Φεβ-2022 11:00πμ)

Σας καλούμε στην τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί μέσω τηλεδιάσκεψης με χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 75 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 643 και με αρ. πρωτ. 69472/24.09.2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με το εξής θέμα:

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μεταφορά γραμματοθυρίδων Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας κατόπιν εγγράφου των ΕΛ.ΤΑ. Αίγινας.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί σήμανσης επί της οδού Μυρτιδιωτίσσης στη Δημοτική Κοινότητα Αίγινας κατόπιν εγγράφου του Α.Τ. Αίγινας.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων σε Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ που βρίσκεται στη θέση «Κούπου – Ανιτσαίου» του Δήμου Αίγινας.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί επέκτασης Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Μεσαγρού Αίγινας.

Ο Δήμαρχος
ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ιωάννης Π. Ζορμπάς

Share